นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > rattana.po

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10-hobbit4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10-hobbit4.jpg","created_at":"2014/09/24 10:18:30 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:18:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:18:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon27","asset_file_size":35062,"modified_at":"2014/09/24 10:18:34 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48743,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_10-hobbit3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10-hobbit3.jpg","created_at":"2014/09/24 10:18:04 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:18:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:18:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon26","asset_file_size":25834,"modified_at":"2014/09/24 10:18:17 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48742,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_10-hobbit2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10-hobbit2.jpg","created_at":"2014/09/24 10:17:25 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:17:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:17:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon25","asset_file_size":197797,"modified_at":"2014/09/24 10:17:31 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48741,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_10-hobbit1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10-hobbit1.jpg","created_at":"2014/09/24 10:17:00 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:17:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:17:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon24","asset_file_size":35385,"modified_at":"2014/09/24 10:17:11 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48740,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_9-seafood2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9-seafood2.jpg","created_at":"2014/09/24 10:16:30 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:16:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:16:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon23","asset_file_size":39523,"modified_at":"2014/09/24 10:16:36 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48739,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_9-seafood1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9-seafood1.jpg","created_at":"2014/09/24 10:16:00 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:16:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:16:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon22","asset_file_size":87113,"modified_at":"2014/09/24 10:16:08 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48738,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_8-newyear2556 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"8-newyear2556.JPG","created_at":"2014/09/24 10:15:38 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:15:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:15:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon21","asset_file_size":746526,"modified_at":"2014/09/24 10:15:42 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48737,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_8-newyear2532 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"8-newyear2532.jpg","created_at":"2014/09/24 10:15:08 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:15:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:15:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon20","asset_file_size":227271,"modified_at":"2014/09/24 10:15:18 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48736,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_7-filedtrip50-54-3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"7-filedtrip50-54-3.jpg","created_at":"2014/09/24 10:14:33 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:14:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:14:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Toon19","asset_file_size":254283,"modified_at":"2014/09/24 10:14:46 +0700","media_folder_id":410,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48735,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: