นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_msf-hplc-001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"MSF-HPLC-001.7.PNG","created_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","asset_updated_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MSF-HPLC-001.7","asset_file_size":38441,"modified_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62404,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sec1029-cal {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"SEC1029-CAL.PNG","created_at":"2018/06/28 09:08:41 +0700","asset_updated_at":"2018/06/28 09:08:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/28 09:08:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"N/Protein Cal","asset_file_size":69701,"modified_at":"2018/06/28 09:08:46 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62362,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sec1028-cal {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"SEC1028-CAL.PNG","created_at":"2018/06/28 09:01:21 +0700","asset_updated_at":"2018/06/28 09:13:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/28 09:13:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CHNSO CAL Table","asset_file_size":64348,"modified_at":"2018/06/28 09:13:12 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62361,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170521_161225 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_161225.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:58 +0700","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/21 20:10:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170521_161225.jpg","asset_file_size":104078,"modified_at":"2017/05/21 20:10:59 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61071,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170521_112428 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_112428.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:50 +0700","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/21 20:10:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170521_112428.jpg","asset_file_size":105563,"modified_at":"2017/05/21 20:10:53 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61070,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170521_103608 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_103608.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:41 +0700","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/21 20:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170521_103608.jpg","asset_file_size":117695,"modified_at":"2017/05/21 20:10:47 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61069,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170509_085247 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170509_085247.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:28 +0700","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170509_085247.jpg","asset_file_size":73534,"modified_at":"2017/05/10 20:48:31 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61037,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170504_132646 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_132646.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:19 +0700","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170504_132646.jpg","asset_file_size":102757,"modified_at":"2017/05/10 20:48:25 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61036,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170504_111552 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_111552.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:11 +0700","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170504_111552.jpg","asset_file_size":108910,"modified_at":"2017/05/10 20:48:13 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61035,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: