นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_msf-hplc-001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"MSF-HPLC-001.7.PNG","created_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","asset_updated_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MSF-HPLC-001.7","asset_file_size":38441,"modified_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62404,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_sec1029-cal {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"SEC1029-CAL.PNG","created_at":"2018/06/28 09:08:41 +0700","asset_updated_at":"2018/06/28 09:08:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/28 09:08:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"N/Protein Cal","asset_file_size":69701,"modified_at":"2018/06/28 09:08:46 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62362,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sec1028-cal {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"SEC1028-CAL.PNG","created_at":"2018/06/28 09:01:21 +0700","asset_updated_at":"2018/06/28 09:13:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/28 09:13:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CHNSO CAL Table","asset_file_size":64348,"modified_at":"2018/06/28 09:13:12 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62361,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170521_161225 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_161225.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:58 +0700","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/21 20:10:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170521_161225.jpg","asset_file_size":104078,"modified_at":"2017/05/21 20:10:59 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61071,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170521_112428 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_112428.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:50 +0700","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/21 20:10:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170521_112428.jpg","asset_file_size":105563,"modified_at":"2017/05/21 20:10:53 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61070,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170521_103608 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_103608.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:41 +0700","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/21 20:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170521_103608.jpg","asset_file_size":117695,"modified_at":"2017/05/21 20:10:47 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61069,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170509_085247 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170509_085247.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:28 +0700","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170509_085247.jpg","asset_file_size":73534,"modified_at":"2017/05/10 20:48:31 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61037,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170504_132646 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_132646.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:19 +0700","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170504_132646.jpg","asset_file_size":102757,"modified_at":"2017/05/10 20:48:25 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61036,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170504_111552 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_111552.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:11 +0700","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170504_111552.jpg","asset_file_size":108910,"modified_at":"2017/05/10 20:48:13 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61035,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170504_111108 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_111108.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170504_111108.jpg","asset_file_size":100527,"modified_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61034,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170419_132818 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170419_132818.jpg","created_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170419_132818.jpg","asset_file_size":44991,"modified_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60970,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170419_131556 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170419_131556.jpg","created_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170419_131556.jpg","asset_file_size":47376,"modified_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60969,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thermal_clean {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Thermal_clean.png","created_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","asset_updated_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thermal_clean.png","asset_file_size":18501,"modified_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60872,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170410_101114 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_101114.jpg","created_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","asset_updated_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170410_101114.jpg","asset_file_size":66841,"modified_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60853,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170410_095916 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_095916.jpg","created_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170410_095916.jpg","asset_file_size":81438,"modified_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60852,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170410_094359 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_094359.jpg","created_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170410_094359.jpg","asset_file_size":101758,"modified_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60851,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170410_093050 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_093050.jpg","created_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","asset_updated_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170410_093050.jpg","asset_file_size":66029,"modified_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60850,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_17track {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"17Track.png","created_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","asset_updated_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"17track","asset_file_size":305044,"modified_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60499,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_esp8266_rtd {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ESP8266_RTD.png","created_at":"2017/02/05 10:30:59 +0700","asset_updated_at":"2017/02/05 10:30:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/05 10:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ESP8266+RTD","asset_file_size":24113,"modified_at":"2017/02/05 10:31:01 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60296,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_screenshot_2016-12-24-20-25-04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Screenshot_2016-12-24-20-25-04.png","created_at":"2016/12/24 20:28:20 +0700","asset_updated_at":"2016/12/24 20:28:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/24 20:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Capture-01","asset_file_size":67581,"modified_at":"2016/12/24 20:28:24 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59936,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s-l1600 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s-l1600.jpg","created_at":"2016/05/10 19:52:53 +0700","asset_updated_at":"2016/05/10 19:52:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/10 19:52:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"RFID-1","asset_file_size":164900,"modified_at":"2016/05/10 19:52:56 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57795,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20151012_132740 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20151012_132740.jpg","created_at":"2015/12/15 20:36:26 +0700","asset_updated_at":"2015/12/15 20:36:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/15 20:36:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2015-002","asset_file_size":238587,"modified_at":"2015/12/15 20:36:29 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55787,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20150912_080320 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20150912_080320.jpg","created_at":"2015/12/15 20:35:38 +0700","asset_updated_at":"2015/12/15 20:35:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/15 20:35:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2015-001","asset_file_size":179149,"modified_at":"2015/12/15 20:35:43 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55786,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hood-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood-01.jpg","created_at":"2015/05/26 19:45:13 +0700","asset_updated_at":"2015/05/26 19:45:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/26 19:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood-01.jpg","asset_file_size":431587,"modified_at":"2015/05/26 19:45:18 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52910,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gpio-readall {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"gpio-readall.png","created_at":"2015/04/22 20:11:54 +0700","asset_updated_at":"2015/04/22 20:11:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/22 20:11:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gpio-readall.png","asset_file_size":39963,"modified_at":"2015/04/22 20:11:57 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52349,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: