นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_lepae#3_31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_31.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:27:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","id":22587,"asset_file_size":142755}
 • Ico64_lepae#3_30 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_30.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","id":22586,"asset_file_size":90267}
 • Ico64_lepae#3_29 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_29.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:26:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","id":22585,"asset_file_size":71110}
 • Ico64_lepae#3_28 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_28.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:26:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","id":22584,"asset_file_size":65651}
 • Ico64_lepae#3_27 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_27.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:25:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","id":22583,"asset_file_size":102380}
 • Ico64_lepae#3_26 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_26.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:24:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","id":22582,"asset_file_size":89784}
 • Ico64_lepae#3_25 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_25.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:24:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","id":22581,"asset_file_size":89550}
 • Ico64_lepae#3_24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:24:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","id":22580,"asset_file_size":75598}
 • Ico64_lepae#3_23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:23:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","id":22579,"asset_file_size":97278}
 • Ico64_lepae#3_22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:23:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:39 +0700","id":22578,"asset_file_size":101891}
 • Ico64_lepae#3_21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:23:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:39 +0700","id":22577,"asset_file_size":75870}
 • Ico64_ms-source-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ms-source-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MS Source","created_at":"2010/05/01 09:46:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:53 +0700","id":22574,"asset_file_size":52013}
 • Ico64_ms-source-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ms-source-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MS Source","created_at":"2010/05/01 09:46:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:53 +0700","id":22573,"asset_file_size":48803}
 • Ico64_ms-source-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ms-source-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MS Source","created_at":"2010/05/01 09:46:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:52 +0700","id":22572,"asset_file_size":48351}
 • Ico64_ms-source-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ms-source-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MS Source","created_at":"2010/05/01 09:45:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:52 +0700","id":22571,"asset_file_size":43485}
 • Ico64_lepae1-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:32 +0700","id":22525,"asset_file_size":73496}
 • Ico64_lepae1-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","id":22524,"asset_file_size":131633}
 • Ico64_lepae1-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","id":22523,"asset_file_size":92913}
 • Ico64_lepae1-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","id":22522,"asset_file_size":119495}
 • Ico64_lepae1-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","id":22521,"asset_file_size":101212}
 • Ico64_lepae1-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:47:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","id":22520,"asset_file_size":90349}
 • Ico64_lepae1-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:47:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","id":22519,"asset_file_size":122520}
 • Ico64_lepae1-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:47:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","id":22518,"asset_file_size":109410}
 • Ico64_lepae3-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:36:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:18 +0700","id":22478,"asset_file_size":101390}
 • Ico64_lepae3-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","id":22477,"asset_file_size":87491}
 • Ico64_lepae3-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","id":22476,"asset_file_size":114615}
 • Ico64_lepae3-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","id":22475,"asset_file_size":63915}
 • Ico64_lepae3-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","id":22474,"asset_file_size":65039}
 • Ico64_lepae3-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","id":22473,"asset_file_size":91804}
 • Ico64_lepae3-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","id":22472,"asset_file_size":84413}
 • Ico64_lepae3-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:34:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","id":22471,"asset_file_size":66645}
 • Ico64_lepae3-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:34:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:15 +0700","id":22470,"asset_file_size":87751}
 • Ico64_lepae3-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:34:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:15 +0700","id":22469,"asset_file_size":92474}
 • Ico64_sec-map-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec-map-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEC MAP","created_at":"2010/04/22 14:21:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:04:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:04:58 +0700","id":22422,"asset_file_size":36074}
 • Ico64_sec-psu01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec-psu01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u003Cspan class=\"ms\"\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E","created_at":"2010/04/21 15:17:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:04:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:04:50 +0700","id":22407,"asset_file_size":75392}
 • Ico64_magnet-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"magnet-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","created_at":"2010/04/09 17:47:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:35 +0700","id":22188,"asset_file_size":103768}
Thumbnail Size: