นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_8934 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_8934.JPG","created_at":"2011/08/31 15:12:14 +0700","asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":114949,"modified_at":"2011/08/31 15:12:19 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29623,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_8933 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_8933.JPG","created_at":"2011/08/31 15:12:01 +0700","asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:12:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":130340,"modified_at":"2011/08/31 15:12:04 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29622,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_8926 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_8926.JPG","created_at":"2011/08/31 15:11:48 +0700","asset_updated_at":"2011/08/31 15:11:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:11:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":109704,"modified_at":"2011/08/31 15:11:53 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29621,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_8924 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_8924.JPG","created_at":"2011/08/31 15:11:35 +0700","asset_updated_at":"2011/08/31 15:11:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":103655,"modified_at":"2011/08/31 15:11:37 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29620,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_8916 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_8916.JPG","created_at":"2011/08/31 15:11:18 +0700","asset_updated_at":"2011/08/31 15:11:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":101037,"modified_at":"2011/08/31 15:11:22 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29619,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_8923 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_8923.JPG","created_at":"2011/08/31 15:10:50 +0700","asset_updated_at":"2011/08/31 15:10:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":98017,"modified_at":"2011/08/31 15:10:51 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29618,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_8921 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_8921.JPG","created_at":"2011/08/31 15:10:28 +0700","asset_updated_at":"2011/08/31 15:10:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":105663,"modified_at":"2011/08/31 15:10:30 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29617,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_8ch_tc-amp {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"8ch_tc-amp.gif","created_at":"2011/08/16 10:40:23 +0700","asset_updated_at":"2011/08/16 10:40:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/16 10:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thermocouple preamp","asset_file_size":8856,"modified_at":"2011/08/16 10:40:26 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29215,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dataloggerv2-03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dataloggerV2-03.jpg","created_at":"2011/05/25 16:58:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SEC Datalogger v2","asset_file_size":48970,"modified_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28450,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: