นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_adapter-05 {"description":"Notebook adapter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21395,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:14:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Adapter-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:48 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":54105,"last_commented_at":null}
 • Ico64_adapter-04 {"description":"Notebook adapter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21394,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:14:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Adapter-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":50426,"last_commented_at":null}
 • Ico64_adapter-03 {"description":"Notebook adapter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21393,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:14:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Adapter-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48627,"last_commented_at":null}
 • Ico64_adapter-02 {"description":"Notebook adapter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21392,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:13:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Adapter-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55342,"last_commented_at":null}
 • Ico64_adapter-01 {"description":"Notebook adapter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21391,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:13:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Adapter-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":69128,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-01 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21009,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:21:43 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34994,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-24 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21008,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:21:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-24.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":67463,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-23 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21007,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:21:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-23.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:11 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":117791,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-22 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21006,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:21:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-22.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":109547,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-21 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21005,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:20:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-21.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":118680,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-20 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21004,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:20:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-20.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:09 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":126636,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-19 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21003,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:20:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-19.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:08 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":73507,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-18 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21002,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:20:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-18.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":84193,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-17 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21001,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:19:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-17.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":135366,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-16 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21000,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:19:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-16.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:06 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93552,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-15 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20999,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:19:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-15.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93987,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-14 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20998,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:29:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-14.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93449,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-13 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20997,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:29:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-13.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:04 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":69835,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-12 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20996,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:29:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-12.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":84530,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-10 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20995,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:29:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-10.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":85193,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-11 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20994,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:28:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-11.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":130970,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-09 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20993,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:28:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-09.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":80373,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-08 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20992,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:28:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:01 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":123320,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-07 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20991,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:27:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-07.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44353,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-06 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20990,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:27:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-06.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":62149,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-05 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20987,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:51:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":57260,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-04 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20986,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:51:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34804,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-03 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20985,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:50:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32892,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-02 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20984,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:50:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55226,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530116-01 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20983,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:49:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530116-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:47:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:47:56 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48561,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530115-21 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20520,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530115-21.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:41:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":66910,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530115-20 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20519,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530115-20.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:41:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:58 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":50448,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530115-19 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20518,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530115-19.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":91747,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530115-18 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20517,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530115-18.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96970,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530115-17 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20516,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530115-17.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":86158,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530115-16 {"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20515,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530115-16.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":88357,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: