นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_ext70_01 {"modified_at":"2011/05/31 18:27:47 +0700","id":19294,"asset_file_size":65371,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/13 14:20:19 +0700","comment_counter":0,"description":"Turbo pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","asset_file_name":"EXT70_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ext70_0b {"modified_at":"2011/05/31 18:27:46 +0700","id":19293,"asset_file_size":86210,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/13 14:19:59 +0700","comment_counter":0,"description":"Turbo pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","asset_file_name":"EXT70_0b.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ext70_0a {"modified_at":"2011/05/31 18:27:45 +0700","id":19292,"asset_file_size":83755,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/13 14:19:47 +0700","comment_counter":0,"description":"Turbo pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","asset_file_name":"EXT70_0a.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1214 {"modified_at":"2011/05/31 18:27:40 +0700","id":19289,"asset_file_size":96809,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/13 13:49:43 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:58 +0700","asset_file_name":"1214.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_101_0153 {"modified_at":"2011/05/31 18:27:39 +0700","id":19288,"asset_file_size":96685,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/13 13:44:37 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:58 +0700","asset_file_name":"101_0153.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_101_0143 {"modified_at":"2011/05/31 18:27:24 +0700","id":19260,"asset_file_size":130991,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/10 15:54:20 +0700","comment_counter":0,"description":"Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","asset_file_name":"101_0143.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_101_0141 {"modified_at":"2011/05/31 18:27:23 +0700","id":19259,"asset_file_size":181188,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/10 15:54:05 +0700","comment_counter":0,"description":"Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","asset_file_name":"101_0141.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_101_0140 {"modified_at":"2011/05/31 18:27:22 +0700","id":19258,"asset_file_size":96899,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/10 15:53:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","asset_file_name":"101_0140.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_101_0138 {"modified_at":"2011/05/31 18:27:21 +0700","id":19257,"asset_file_size":107785,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/10 15:53:41 +0700","comment_counter":0,"description":"Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:27:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","asset_file_name":"101_0138.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:26:25 +0700","id":19151,"asset_file_size":3416442,"asset_content_type":"audio/mpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/06 19:37:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:26:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:51 +0700","asset_file_name":"vinaskum.mp3","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_flow_diagram2 {"modified_at":"2011/05/31 18:21:05 +0700","id":18697,"asset_file_size":46322,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/14 13:40:17 +0700","comment_counter":0,"description":"GC 5890 Pressure not ready","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:21:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","asset_file_name":"Flow_diagram2.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_flow_diagram1 {"modified_at":"2011/05/31 18:21:03 +0700","id":18696,"asset_file_size":22173,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/14 13:33:58 +0700","comment_counter":0,"description":"GC 5890 Pressure not ready","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:21:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","asset_file_name":"Flow_diagram1.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_5890_valve3 {"modified_at":"2011/05/31 18:21:02 +0700","id":18695,"asset_file_size":13942,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/14 13:33:40 +0700","comment_counter":0,"description":"GC 5890 Pressure not ready","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:21:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","asset_file_name":"5890_Valve3.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_5890_valve2 {"modified_at":"2011/05/31 18:21:01 +0700","id":18694,"asset_file_size":22634,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/14 13:33:29 +0700","comment_counter":0,"description":"GC 5890 Pressure not ready","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:21:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","asset_file_name":"5890_Valve2.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_5890_valve1 {"modified_at":"2011/05/31 18:21:00 +0700","id":18693,"asset_file_size":21612,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/14 13:33:17 +0700","comment_counter":0,"description":"GC 5890 Pressure not ready","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:21:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","asset_file_name":"5890_Valve1.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan21_05 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:36 +0700","id":17364,"asset_file_size":108099,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/21 22:10:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","asset_file_name":"halan21_05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan21_04 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:35 +0700","id":17363,"asset_file_size":111561,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/21 22:09:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","asset_file_name":"halan21_04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan21_03 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:34 +0700","id":17362,"asset_file_size":130211,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/21 22:09:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","asset_file_name":"halan21_03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan21_02 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:34 +0700","id":17361,"asset_file_size":129100,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/21 22:08:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","asset_file_name":"halan21_02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan21_01 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:33 +0700","id":17360,"asset_file_size":106147,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/21 22:08:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","asset_file_name":"halan21_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan20_06 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:28 +0700","id":17342,"asset_file_size":113340,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/20 21:39:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan20_06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan20_05 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:28 +0700","id":17341,"asset_file_size":123783,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/20 21:38:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan20_05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan20_04 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:27 +0700","id":17340,"asset_file_size":122916,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/20 21:38:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan20_04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan20_03 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:26 +0700","id":17339,"asset_file_size":125288,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/20 21:38:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan20_03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan20_02 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:26 +0700","id":17338,"asset_file_size":81107,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/20 21:37:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan20_02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan20_01 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:25 +0700","id":17337,"asset_file_size":118657,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/20 21:37:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan20_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan19_09 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:25 +0700","id":17336,"asset_file_size":115048,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/19 23:19:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan19_09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan19_08 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:24 +0700","id":17335,"asset_file_size":130044,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/19 23:19:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan19_08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan19_07 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:23 +0700","id":17334,"asset_file_size":113839,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/19 23:18:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan19_07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan19_06 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:23 +0700","id":17333,"asset_file_size":120710,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/19 23:18:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan19_06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan19_05 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:22 +0700","id":17332,"asset_file_size":145244,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/19 23:17:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan19_05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan19_03 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:21 +0700","id":17331,"asset_file_size":136916,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/19 23:17:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","asset_file_name":"halan19_03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan19_02 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:21 +0700","id":17330,"asset_file_size":127024,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/19 23:16:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:38 +0700","asset_file_name":"halan19_02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan19_01 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:20 +0700","id":17329,"asset_file_size":126794,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/19 23:16:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:38 +0700","asset_file_name":"halan19_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan18_07 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:12 +0700","id":17316,"asset_file_size":93689,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:32:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:38 +0700","asset_file_name":"halan18_07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_halan18_06 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","id":17315,"asset_file_size":136080,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:31:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_file_name":"halan18_06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: