นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_halan18_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:31:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","id":17314,"asset_file_size":135272}
 • Ico64_halan18_04b {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_04b.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:30:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","id":17313,"asset_file_size":108500}
 • Ico64_halan18_04a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_04a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:30:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","id":17312,"asset_file_size":132585}
 • Ico64_halan18_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:29:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:09 +0700","id":17311,"asset_file_size":128124}
 • Ico64_halan18_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:29:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","id":17310,"asset_file_size":129254}
 • Ico64_halan18_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:28:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","id":17309,"asset_file_size":138819}
 • Ico64_halan18_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:28:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:07 +0700","id":17308,"asset_file_size":112708}
 • Ico64_halan17_07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:54:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","id":17282,"asset_file_size":83486}
 • Ico64_halan17_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:54:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","id":17281,"asset_file_size":116872}
 • Ico64_halan17_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:53:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","id":17280,"asset_file_size":125455}
 • Ico64_halan17_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:53:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","id":17279,"asset_file_size":92939}
 • Ico64_halan17_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:45:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:47 +0700","id":17278,"asset_file_size":85797}
 • Ico64_halan17_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:44:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","id":17277,"asset_file_size":108062}
 • Ico64_halan17_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:44:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","id":17276,"asset_file_size":139177}
 • Ico64_home2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"home2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"My Home","created_at":"2009/09/04 07:15:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","id":16972,"asset_file_size":119914}
 • Ico64_home1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"home1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"My Home","created_at":"2009/09/04 07:15:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","id":16971,"asset_file_size":154127}
 • Ico64_lamda1-1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Lamda1-1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 17:07:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:50 +0700","id":16600,"asset_file_size":2645}
 • Ico64_lamda6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:52:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:49 +0700","id":16599,"asset_file_size":63108}
 • Ico64_lamda5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:51:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","id":16598,"asset_file_size":94328}
 • Ico64_lamda4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:51:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","id":16597,"asset_file_size":104398}
 • Ico64_lamda3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:51:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:47 +0700","id":16596,"asset_file_size":129493}
 • Ico64_lamda2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:51:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","id":16595,"asset_file_size":56900}
 • Ico64_lamda1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:50:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","id":16594,"asset_file_size":83975}
 • Ico64_rotor_seal-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rotor_seal-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"HPLC Rotor seal","created_at":"2009/07/25 12:21:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:45:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:45:00 +0700","id":16122,"asset_file_size":95726}
 • Ico64_rotor_seal-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rotor_seal-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"HPLC Rotor seal","created_at":"2009/07/25 12:21:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:44:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:59 +0700","id":16121,"asset_file_size":62754}
 • Ico64_rotor_seal-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rotor_seal-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"HPLC Rotor seal","created_at":"2009/07/25 12:21:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","id":16120,"asset_file_size":74176}
 • Ico64_ad595_04 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ad595_04.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermocouple","created_at":"2009/07/07 16:48:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:41:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:03 +0700","id":15861,"asset_file_size":9654}
 • Ico64_ad595_03 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ad595_03.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermocouple","created_at":"2009/07/07 16:48:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:41:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:02 +0700","id":15860,"asset_file_size":5747}
 • Ico64_ad595_02 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ad595_02.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermocouple","created_at":"2009/07/07 16:48:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:41:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:01 +0700","id":15859,"asset_file_size":7139}
 • Ico64_ad595_01 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ad595_01.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermocouple","created_at":"2009/07/07 16:48:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:41:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:00 +0700","id":15858,"asset_file_size":6881}
 • Ico64_singapore3-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:09:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","id":15101,"asset_file_size":109206}
 • Ico64_singapore3-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:09:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","id":15100,"asset_file_size":137059}
 • Ico64_singapore3-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:08:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:01 +0700","id":15099,"asset_file_size":95919}
 • Ico64_singapore3-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-09.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:08:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:00 +0700","id":15098,"asset_file_size":188729}
 • Ico64_singapore3-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-08.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:08:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","id":15097,"asset_file_size":130657}
 • Ico64_singapore3-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:07:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","id":15096,"asset_file_size":85559}
ขนาดย่อ: