นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_530117-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530117-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","created_at":"2010/03/05 09:00:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:57 +0700","id":21409,"asset_file_size":154821}
 • Tiny_530117-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530117-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","created_at":"2010/03/05 09:00:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","id":21408,"asset_file_size":149057}
 • Tiny_530117-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530117-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","created_at":"2010/03/05 09:00:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","id":21407,"asset_file_size":119059}
 • Tiny_530117-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530117-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","created_at":"2010/03/05 09:00:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:55 +0700","id":21406,"asset_file_size":90854}
 • Tiny_530117-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530117-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","created_at":"2010/03/05 08:52:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","id":21405,"asset_file_size":118565}
 • Tiny_530117-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530117-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","created_at":"2010/03/05 08:51:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","id":21404,"asset_file_size":96888}
 • Tiny_530117-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530117-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","created_at":"2010/03/05 08:50:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:53 +0700","id":21403,"asset_file_size":64670}
 • Tiny_adapter-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Adapter-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Notebook adapter","created_at":"2010/03/04 19:14:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:48 +0700","id":21395,"asset_file_size":54105}
 • Tiny_adapter-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Adapter-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Notebook adapter","created_at":"2010/03/04 19:14:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","id":21394,"asset_file_size":50426}
 • Tiny_adapter-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Adapter-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Notebook adapter","created_at":"2010/03/04 19:14:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","id":21393,"asset_file_size":48627}
 • Tiny_adapter-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Adapter-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Notebook adapter","created_at":"2010/03/04 19:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","id":21392,"asset_file_size":55342}
 • Tiny_adapter-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Adapter-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Notebook adapter","created_at":"2010/03/04 19:13:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","id":21391,"asset_file_size":69128}
 • Tiny_530117-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530117-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:21:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","id":21009,"asset_file_size":34994}
 • Tiny_530116-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:21:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","id":21008,"asset_file_size":67463}
 • Tiny_530116-23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:21:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:11 +0700","id":21007,"asset_file_size":117791}
 • Tiny_530116-22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:21:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","id":21006,"asset_file_size":109547}
 • Tiny_530116-21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:20:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","id":21005,"asset_file_size":118680}
 • Tiny_530116-20 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-20.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:20:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:09 +0700","id":21004,"asset_file_size":126636}
 • Tiny_530116-19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-19.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:20:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:08 +0700","id":21003,"asset_file_size":73507}
 • Tiny_530116-18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:20:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","id":21002,"asset_file_size":84193}
 • Tiny_530116-17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:19:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","id":21001,"asset_file_size":135366}
 • Tiny_530116-16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:19:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:06 +0700","id":21000,"asset_file_size":93552}
 • Tiny_530116-15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 11:19:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","id":20999,"asset_file_size":93987}
 • Tiny_530116-14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:29:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","id":20998,"asset_file_size":93449}
 • Tiny_530116-13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:29:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:04 +0700","id":20997,"asset_file_size":69835}
ขนาดย่อ: