นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sec_2547 {"member_only_commentable":false,"description":"sec","asset_updated_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","asset_file_name":"sec_2547.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":51347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77810,"media_folder_id":96,"created_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","modified_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"test.bat","asset_updated_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","asset_file_name":"test.bat","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":42149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","modified_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"base64","asset_updated_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","asset_file_name":"003.b64","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":42144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339572,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","modified_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"MSG File","asset_updated_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","asset_file_name":"ServiceMan.msg","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":42138,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":846999,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_amd_x2_3600-2 {"member_only_commentable":true,"description":"AMD_X2_3600","asset_updated_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","asset_file_name":"AMD_X2_3600-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142888,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","modified_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_100_3175 {"member_only_commentable":false,"description":"nmr","asset_updated_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","asset_file_name":"100_3175.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38501,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136873,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","modified_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_100_3170 {"member_only_commentable":false,"description":"nmr","asset_updated_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","asset_file_name":"100_3170.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38494,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106815,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","modified_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ipcam-02 {"member_only_commentable":false,"description":"IP CAM","asset_updated_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","asset_file_name":"IPcam-02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":38463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353968,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","modified_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ipcam-01 {"member_only_commentable":false,"description":"IP CAM","asset_updated_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","asset_file_name":"IPcam-01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":38462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353869,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","modified_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_quanta_manual-01 {"member_only_commentable":false,"description":"quanta","asset_updated_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","asset_file_name":"quanta_manual-01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37503,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62829,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","modified_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_secret-003 {"member_only_commentable":false,"description":"secret-003.jpg","asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","asset_file_name":"secret-003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35188,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7452,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","modified_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_secret-002 {"member_only_commentable":false,"description":"secret-002.jpg","asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","asset_file_name":"secret-002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35187,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7475,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","modified_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_secret-001 {"member_only_commentable":false,"description":"secret-001.jpg","asset_updated_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","asset_file_name":"secret-001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7397,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","modified_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_source-01 {"member_only_commentable":false,"description":"Source cleanning cost","asset_updated_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","asset_file_name":"source-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34405,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110549,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","modified_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_twostage_reg02 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta N2 Supply","asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","asset_file_name":"Twostage_reg02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99335,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","modified_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_twostage_reg01 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta N2 Supply","asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","asset_file_name":"Twostage_reg01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103420,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","modified_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_n2_supply01 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta N2 Supply","asset_updated_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","asset_file_name":"N2_Supply01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132098,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","modified_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_z1_board_r30 {"member_only_commentable":true,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","asset_file_name":"Z1_board_R30.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":34117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63006,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","modified_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_100_1643 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","asset_file_name":"100_1643.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34116,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":200251,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","modified_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_100_1641 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","asset_file_name":"100_1641.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34115,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201005,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","modified_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_100_1639 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","asset_file_name":"100_1639.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160417,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","modified_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_100_1635 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","asset_file_name":"100_1635.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120494,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","modified_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_100_1634a {"member_only_commentable":false,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2013/02/14 20:23:40 +0700","asset_file_name":"100_1634a.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121820,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:17:24 +0700","modified_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pht4607-006 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","asset_updated_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","asset_file_name":"PHT4607-006.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115060,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","modified_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pht4607-005 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","asset_file_name":"PHT4607-005.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110516,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","modified_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: