นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sec_2547 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sec_2547.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"sec","created_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","id":51347,"asset_file_size":77810}
 • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"test.bat","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"test.bat","created_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","id":42149,"asset_file_size":65}
 • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"003.b64","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"base64","created_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","id":42144,"asset_file_size":339572}
 • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"ServiceMan.msg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MSG File","created_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","id":42138,"asset_file_size":846999}
 • Tiny_amd_x2_3600-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AMD_X2_3600-2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"AMD_X2_3600","created_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","id":40935,"asset_file_size":142888}
 • Tiny_100_3175 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3175.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"nmr","created_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","id":38501,"asset_file_size":136873}
 • Tiny_100_3170 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3170.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"nmr","created_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","id":38494,"asset_file_size":106815}
 • Tiny_ipcam-02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IPcam-02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"IP CAM","created_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","id":38463,"asset_file_size":353968}
 • Tiny_ipcam-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IPcam-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"IP CAM","created_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","id":38462,"asset_file_size":353869}
 • Tiny_quanta_manual-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"quanta_manual-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"quanta","created_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","id":37503,"asset_file_size":62829}
 • Tiny_secret-003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"secret-003.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"secret-003.jpg","created_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","id":35188,"asset_file_size":7452}
 • Tiny_secret-002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"secret-002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"secret-002.jpg","created_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","id":35187,"asset_file_size":7475}
 • Tiny_secret-001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"secret-001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"secret-001.jpg","created_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","id":35186,"asset_file_size":7397}
 • Tiny_source-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"source-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Source cleanning cost","created_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","id":34405,"asset_file_size":110549}
 • Tiny_twostage_reg02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Twostage_reg02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"SEM Quanta N2 Supply","created_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","id":34255,"asset_file_size":99335}
 • Tiny_twostage_reg01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Twostage_reg01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"SEM Quanta N2 Supply","created_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","id":34254,"asset_file_size":103420}
 • Tiny_n2_supply01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"N2_Supply01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"SEM Quanta N2 Supply","created_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","id":34253,"asset_file_size":132098}
 • Tiny_z1_board_r30 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Z1_board_R30.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","id":34117,"asset_file_size":63006}
 • Tiny_100_1643 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1643.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","id":34116,"asset_file_size":200251}
 • Tiny_100_1641 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1641.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","id":34115,"asset_file_size":201005}
 • Tiny_100_1639 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1639.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","id":34114,"asset_file_size":160417}
 • Tiny_100_1635 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1635.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","id":34113,"asset_file_size":120494}
 • Tiny_100_1634a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1634a.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/14 20:23:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","id":34112,"asset_file_size":121820}
 • Tiny_pht4607-006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-006.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","id":34045,"asset_file_size":115060}
 • Tiny_pht4607-005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-005.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","id":34044,"asset_file_size":110516}
ขนาดย่อ: