นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Tiny_530115-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:04:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:51 +0700","id":20507,"asset_file_size":96095}
 • Tiny_530115-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:04:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:50 +0700","id":20506,"asset_file_size":74249}
 • Tiny_530115-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:04:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:49 +0700","id":20505,"asset_file_size":76608}
 • Tiny_530115-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:04:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:49 +0700","id":20504,"asset_file_size":83005}
 • Tiny_530115-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:03:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:48 +0700","id":20503,"asset_file_size":79766}
 • Tiny_530115-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:03:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:48 +0700","id":20502,"asset_file_size":100720}
 • Tiny_530115-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:03:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:47 +0700","id":20501,"asset_file_size":68507}
 • Tiny_530115-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:03:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:46 +0700","id":20500,"asset_file_size":61910}
 • Tiny_dada530114-2 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"dada530114-2.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:35:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:46 +0700","id":20499,"asset_file_size":305130}
 • Tiny_530114-17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:35:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:44 +0700","id":20498,"asset_file_size":56138}
 • Tiny_530114-16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:35:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:44 +0700","id":20497,"asset_file_size":96187}
 • Tiny_530114-15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:35:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:43 +0700","id":20496,"asset_file_size":80149}
 • Tiny_530114-14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:35:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:43 +0700","id":20495,"asset_file_size":104836}
 • Tiny_530114-13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:34:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:42 +0700","id":20494,"asset_file_size":107622}
 • Tiny_530114-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:34:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:41 +0700","id":20493,"asset_file_size":109009}
 • Tiny_530114-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:34:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:41 +0700","id":20492,"asset_file_size":109028}
 • Tiny_530114-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:34:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:40 +0700","id":20491,"asset_file_size":94435}
 • Tiny_530114-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:34:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:40 +0700","id":20490,"asset_file_size":90673}
 • Tiny_530114-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:34:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:39 +0700","id":20489,"asset_file_size":87315}
 • Tiny_530114-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:33:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:38 +0700","id":20488,"asset_file_size":109000}
 • Tiny_530114-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:33:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:38 +0700","id":20487,"asset_file_size":86486}
 • Tiny_530114-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:33:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:37 +0700","id":20486,"asset_file_size":93167}
 • Tiny_530114-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:33:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:36 +0700","id":20485,"asset_file_size":72687}
 • Tiny_530114-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:36 +0700","id":20484,"asset_file_size":73156}
 • Tiny_530114-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530114-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 15:32:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:35 +0700","id":20483,"asset_file_size":48121}
Thumbnail Size: