นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_530114-01 {"modified_at":"2011/05/31 18:41:35 +0700","id":20482,"asset_file_size":66458,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/31 15:32:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:41:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","asset_file_name":"530114-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fd-235hg_hf {"modified_at":"2011/05/31 18:39:34 +0700","id":20271,"asset_file_size":258702,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 11:45:18 +0700","comment_counter":0,"description":"SEM 5800","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:15 +0700","asset_file_name":"FD-235HG_HF.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_jumper {"modified_at":"2011/05/31 18:39:33 +0700","id":20270,"asset_file_size":162167,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 11:30:18 +0700","comment_counter":0,"description":"SEM 5800 Floppy drive","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:15 +0700","asset_file_name":"jumper.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fc-1_5800 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:32 +0700","id":20268,"asset_file_size":943059,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 11:29:45 +0700","comment_counter":0,"description":"SEM 5800 Floppy drive","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:15 +0700","asset_file_name":"FC-1_5800.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_servo_restart {"modified_at":"2011/05/31 18:39:31 +0700","id":20267,"asset_file_size":218439,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 10:55:37 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:15 +0700","asset_file_name":"servo_restart.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_phasea_b {"modified_at":"2011/05/31 18:39:30 +0700","id":20266,"asset_file_size":34635,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 10:55:25 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:15 +0700","asset_file_name":"PhaseA_B.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_index_pulse {"modified_at":"2011/05/31 18:39:29 +0700","id":20265,"asset_file_size":30903,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 10:55:07 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:15 +0700","asset_file_name":"Index_pulse.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_index_limit {"modified_at":"2011/05/31 18:39:29 +0700","id":20264,"asset_file_size":167893,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 10:54:51 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:15 +0700","asset_file_name":"Index_limit.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_index_adjustment {"modified_at":"2011/05/31 18:39:28 +0700","id":20263,"asset_file_size":176229,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 10:54:19 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:15 +0700","asset_file_name":"Index_adjustment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_vac530105-1 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:27 +0700","id":20262,"asset_file_size":166487,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/23 09:36:02 +0700","comment_counter":0,"description":"TOF","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:39:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:14 +0700","asset_file_name":"vac530105-1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_101_0204 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:19 +0700","id":19536,"asset_file_size":70407,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/20 17:07:48 +0700","comment_counter":0,"description":"TQFP Solder","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","asset_file_name":"101_0204.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_101_0203 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:18 +0700","id":19535,"asset_file_size":65211,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/20 17:07:35 +0700","comment_counter":0,"description":"TQFP Solder","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","asset_file_name":"101_0203.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_101_0200 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:17 +0700","id":19534,"asset_file_size":54470,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/20 17:07:23 +0700","comment_counter":0,"description":"TQFP Solder","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","asset_file_name":"101_0200.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_101_0199 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:17 +0700","id":19533,"asset_file_size":54505,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/20 17:07:08 +0700","comment_counter":0,"description":"TQFP Solder","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","asset_file_name":"101_0199.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_101_0198 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:16 +0700","id":19532,"asset_file_size":61755,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/20 17:06:55 +0700","comment_counter":0,"description":"TQFP Solder","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","asset_file_name":"101_0198.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_101_0197 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:16 +0700","id":19531,"asset_file_size":63745,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/20 17:06:13 +0700","comment_counter":0,"description":"TQFP Solder","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","asset_file_name":"101_0197.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_promtep-04 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:10 +0700","id":19527,"asset_file_size":80070,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/19 15:51:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:11 +0700","asset_file_name":"promtep-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_promtep-03 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:09 +0700","id":19526,"asset_file_size":123645,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/19 15:50:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:11 +0700","asset_file_name":"promtep-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_promtep-02 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:08 +0700","id":19525,"asset_file_size":126024,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/19 15:50:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:11 +0700","asset_file_name":"promtep-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_promtep-01 {"modified_at":"2011/05/31 18:30:08 +0700","id":19524,"asset_file_size":137403,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/19 15:50:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:30:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:11 +0700","asset_file_name":"promtep-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ขอโทษ {"modified_at":"2011/06/01 16:38:20 +0700","id":19512,"asset_file_size":289348,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/18 18:45:21 +0700","comment_counter":0,"description":"Sorry","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:38:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","asset_file_name":"\u0e02\u0e2d\u0e42\u0e17\u0e29.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_9867a {"modified_at":"2011/05/31 18:29:18 +0700","id":19446,"asset_file_size":113248,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/17 08:58:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:29:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:07 +0700","asset_file_name":"100_9867a.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_9867 {"modified_at":"2011/05/31 18:28:51 +0700","id":19397,"asset_file_size":113248,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/15 18:25:20 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:28:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","asset_file_name":"100_9867.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_9870 {"modified_at":"2011/05/31 18:28:50 +0700","id":19395,"asset_file_size":87593,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/15 18:16:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:28:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","asset_file_name":"100_9870.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_9863 {"modified_at":"2011/05/31 18:28:49 +0700","id":19393,"asset_file_size":96224,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/15 18:16:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:28:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","asset_file_name":"100_9863.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: