นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_halan18_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:31:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","id":17315,"asset_file_size":136080}
 • Tiny_halan18_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:31:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","id":17314,"asset_file_size":135272}
 • Tiny_halan18_04b {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_04b.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:30:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","id":17313,"asset_file_size":108500}
 • Tiny_halan18_04a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_04a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:30:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","id":17312,"asset_file_size":132585}
 • Tiny_halan18_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:29:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:09 +0700","id":17311,"asset_file_size":128124}
 • Tiny_halan18_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:29:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","id":17310,"asset_file_size":129254}
 • Tiny_halan18_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:28:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","id":17309,"asset_file_size":138819}
 • Tiny_halan18_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:28:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:07 +0700","id":17308,"asset_file_size":112708}
 • Tiny_halan17_07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:54:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","id":17282,"asset_file_size":83486}
 • Tiny_halan17_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:54:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","id":17281,"asset_file_size":116872}
 • Tiny_halan17_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:53:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","id":17280,"asset_file_size":125455}
 • Tiny_halan17_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:53:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","id":17279,"asset_file_size":92939}
 • Tiny_halan17_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:45:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:47 +0700","id":17278,"asset_file_size":85797}
 • Tiny_halan17_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:44:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","id":17277,"asset_file_size":108062}
 • Tiny_halan17_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan17_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/17 22:44:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","id":17276,"asset_file_size":139177}
 • Tiny_home2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"home2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"My Home","created_at":"2009/09/04 07:15:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","id":16972,"asset_file_size":119914}
 • Tiny_home1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"home1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"My Home","created_at":"2009/09/04 07:15:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","id":16971,"asset_file_size":154127}
 • Tiny_lamda1-1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Lamda1-1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 17:07:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:50 +0700","id":16600,"asset_file_size":2645}
 • Tiny_lamda6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:52:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:49 +0700","id":16599,"asset_file_size":63108}
 • Tiny_lamda5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:51:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","id":16598,"asset_file_size":94328}
 • Tiny_lamda4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:51:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","id":16597,"asset_file_size":104398}
 • Tiny_lamda3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:51:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:47 +0700","id":16596,"asset_file_size":129493}
 • Tiny_lamda2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:51:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","id":16595,"asset_file_size":56900}
 • Tiny_lamda1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lamda1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Lamda 5/8","created_at":"2009/08/16 16:50:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","id":16594,"asset_file_size":83975}
 • Tiny_rotor_seal-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rotor_seal-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"HPLC Rotor seal","created_at":"2009/07/25 12:21:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:45:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:45:00 +0700","id":16122,"asset_file_size":95726}
ขนาดย่อ: