นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pht4607-004 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-004.JPG","created_at":"2012/03/07 09:40:36 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:40:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","asset_file_size":100104,"modified_at":"2012/03/07 09:40:37 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34043,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pht4607-003 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-003.JPG","created_at":"2012/03/07 09:40:21 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","asset_file_size":122989,"modified_at":"2012/03/07 09:40:26 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34042,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pht4607-002 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-002.JPG","created_at":"2012/03/07 09:40:09 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","asset_file_size":179668,"modified_at":"2012/03/07 09:40:10 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34041,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pht4607-001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-001.JPG","created_at":"2012/03/07 09:39:44 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:39:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:39:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","asset_file_size":117372,"modified_at":"2012/03/07 09:39:45 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34040,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pht550128-3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-3.jpg","created_at":"2012/03/04 11:04:25 +0700","asset_updated_at":"2012/03/04 11:04:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_file_size":84399,"modified_at":"2012/03/04 11:04:29 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33969,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pht550128-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-2.jpg","created_at":"2012/03/04 11:04:13 +0700","asset_updated_at":"2012/03/04 11:04:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_file_size":89776,"modified_at":"2012/03/04 11:04:18 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33968,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pht550128-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-1.jpg","created_at":"2012/03/04 11:03:59 +0700","asset_updated_at":"2012/03/04 11:03:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_file_size":81434,"modified_at":"2012/03/04 11:04:02 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33967,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1508 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1508.JPG","created_at":"2012/02/11 18:23:10 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:23:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:23:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":87836,"modified_at":"2012/02/11 18:23:12 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33594,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1509 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1509.JPG","created_at":"2012/02/11 18:22:10 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:22:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:22:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":104947,"modified_at":"2012/02/11 18:22:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33593,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1507 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1507.JPG","created_at":"2012/02/11 18:21:59 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:22:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":144884,"modified_at":"2012/02/11 18:22:01 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33592,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1505 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1505.JPG","created_at":"2012/02/11 18:21:49 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":76777,"modified_at":"2012/02/11 18:21:50 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33591,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1504 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1504.JPG","created_at":"2012/02/11 18:21:38 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":142534,"modified_at":"2012/02/11 18:21:40 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33590,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1502 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1502.JPG","created_at":"2012/02/11 18:21:25 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":136618,"modified_at":"2012/02/11 18:21:29 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33589,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_labbooking-01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Labbooking-01.jpg","created_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hplc book","asset_file_size":117228,"modified_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33588,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1532 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1532.JPG","created_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":105096,"modified_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33587,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1530 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1530.JPG","created_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":103579,"modified_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33586,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1528 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1528.JPG","created_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":104041,"modified_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33585,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1524 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1524.JPG","created_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":97373,"modified_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33584,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1523 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1523.JPG","created_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":77627,"modified_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33583,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1520 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1520.JPG","created_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":112428,"modified_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33582,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1518 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1518.JPG","created_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":113472,"modified_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33581,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1517 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1517.JPG","created_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":107826,"modified_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33580,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_100_1516 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1516.JPG","created_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Degasser","asset_file_size":89076,"modified_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33579,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vwd_d2-09 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-09.gif","created_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_file_size":20025,"modified_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33365,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vwd_d2-08 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-08.gif","created_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_file_size":13042,"modified_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33364,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: