นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_esp8266_rtd {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ESP8266_RTD.png","created_at":"2017/02/05 10:30:59 +0700","asset_updated_at":"2017/02/05 10:30:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/05 10:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ESP8266+RTD","asset_file_size":24113,"modified_at":"2017/02/05 10:31:01 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60296,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_screenshot_2016-12-24-20-25-04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Screenshot_2016-12-24-20-25-04.png","created_at":"2016/12/24 20:28:20 +0700","asset_updated_at":"2016/12/24 20:28:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/24 20:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Capture-01","asset_file_size":67581,"modified_at":"2016/12/24 20:28:24 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59936,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_s-l1600 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s-l1600.jpg","created_at":"2016/05/10 19:52:53 +0700","asset_updated_at":"2016/05/10 19:52:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/10 19:52:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"RFID-1","asset_file_size":164900,"modified_at":"2016/05/10 19:52:56 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57795,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20151012_132740 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20151012_132740.jpg","created_at":"2015/12/15 20:36:26 +0700","asset_updated_at":"2015/12/15 20:36:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/15 20:36:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2015-002","asset_file_size":238587,"modified_at":"2015/12/15 20:36:29 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55787,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20150912_080320 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20150912_080320.jpg","created_at":"2015/12/15 20:35:38 +0700","asset_updated_at":"2015/12/15 20:35:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/15 20:35:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2015-001","asset_file_size":179149,"modified_at":"2015/12/15 20:35:43 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55786,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hood-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood-01.jpg","created_at":"2015/05/26 19:45:13 +0700","asset_updated_at":"2015/05/26 19:45:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/26 19:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood-01.jpg","asset_file_size":431587,"modified_at":"2015/05/26 19:45:18 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52910,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gpio-readall {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"gpio-readall.png","created_at":"2015/04/22 20:11:54 +0700","asset_updated_at":"2015/04/22 20:11:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/22 20:11:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gpio-readall.png","asset_file_size":39963,"modified_at":"2015/04/22 20:11:57 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52349,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sec_2547 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sec_2547.png","created_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","asset_updated_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sec","asset_file_size":77810,"modified_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51347,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"test.bat","created_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"test.bat","asset_file_size":65,"modified_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42149,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: