นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pht550128-3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-3.jpg","created_at":"2012/03/04 11:04:25 +0700","asset_updated_at":"2012/03/04 11:04:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_file_size":84399,"modified_at":"2012/03/04 11:04:29 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33969,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pht550128-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-2.jpg","created_at":"2012/03/04 11:04:13 +0700","asset_updated_at":"2012/03/04 11:04:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_file_size":89776,"modified_at":"2012/03/04 11:04:18 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33968,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pht550128-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-1.jpg","created_at":"2012/03/04 11:03:59 +0700","asset_updated_at":"2012/03/04 11:03:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_file_size":81434,"modified_at":"2012/03/04 11:04:02 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33967,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_1508 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1508.JPG","created_at":"2012/02/11 18:23:10 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:23:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:23:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":87836,"modified_at":"2012/02/11 18:23:12 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33594,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_1509 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1509.JPG","created_at":"2012/02/11 18:22:10 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:22:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:22:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":104947,"modified_at":"2012/02/11 18:22:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33593,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_1507 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1507.JPG","created_at":"2012/02/11 18:21:59 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:22:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":144884,"modified_at":"2012/02/11 18:22:01 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33592,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_1505 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1505.JPG","created_at":"2012/02/11 18:21:49 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":76777,"modified_at":"2012/02/11 18:21:50 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33591,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_1504 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1504.JPG","created_at":"2012/02/11 18:21:38 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":142534,"modified_at":"2012/02/11 18:21:40 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33590,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_1502 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1502.JPG","created_at":"2012/02/11 18:21:25 +0700","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_file_size":136618,"modified_at":"2012/02/11 18:21:29 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33589,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: