นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_4294 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4294.JPG","created_at":"2008/01/28 22:27:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_file_size":12606,"modified_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3684,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4283 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4283.JPG","created_at":"2008/01/28 22:26:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_file_size":12994,"modified_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3683,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4282 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4282.JPG","created_at":"2008/01/28 22:26:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_file_size":18373,"modified_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3682,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4281 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4281.JPG","created_at":"2008/01/28 22:25:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_file_size":22419,"modified_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3681,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4248 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4248.JPG","created_at":"2008/01/28 21:04:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_file_size":50618,"modified_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3677,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4448 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4448.JPG","created_at":"2008/01/28 19:55:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_file_size":18682,"modified_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3676,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4438 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4438.JPG","created_at":"2008/01/28 19:46:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_file_size":18089,"modified_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3675,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4436 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4436.JPG","created_at":"2008/01/28 19:46:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_file_size":28849,"modified_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3674,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_moto_mb_resize {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Moto_MB_resize.JPG","created_at":"2008/01/14 11:26:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LC-MS/MS","asset_file_size":69018,"modified_at":"2011/05/31 15:06:32 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3055,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: