นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_love1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Love1.jpg","created_at":"2013/04/18 16:41:59 +0700","asset_updated_at":"2013/04/18 16:41:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/18 16:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","asset_file_size":174690,"modified_at":"2013/04/18 16:42:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39481,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_r-ma {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"R-Ma.jpg","created_at":"2013/04/18 15:05:45 +0700","asset_updated_at":"2013/04/18 15:05:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/18 15:05:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d","asset_file_size":68494,"modified_at":"2013/04/18 15:05:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39480,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_po3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"po3.jpg.jpg","created_at":"2013/04/15 08:47:28 +0700","asset_updated_at":"2013/04/15 08:47:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/15 08:47:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pone","asset_file_size":141202,"modified_at":"2013/04/15 08:47:30 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39403,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_po2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"po2.jpg.jpg","created_at":"2013/04/15 08:46:47 +0700","asset_updated_at":"2013/04/15 08:46:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/15 08:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pon","asset_file_size":140626,"modified_at":"2013/04/15 08:46:49 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39402,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_po1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"po1.jpg.jpg","created_at":"2013/04/15 08:45:46 +0700","asset_updated_at":"2013/04/15 08:45:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/15 08:45:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"po","asset_file_size":139524,"modified_at":"2013/04/15 08:45:53 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39401,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_imageo {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"imageo.jpg.jpg","created_at":"2013/04/13 09:23:26 +0700","asset_updated_at":"2013/04/13 09:23:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/13 09:23:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27","asset_file_size":10975,"modified_at":"2013/04/13 09:23:29 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39371,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_images {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images.jpg.jpg","created_at":"2013/04/13 09:20:27 +0700","asset_updated_at":"2013/04/13 09:20:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/13 09:20:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07","asset_file_size":10655,"modified_at":"2013/04/13 09:20:30 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39370,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_picture {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture.jpg.jpg","created_at":"2013/04/13 09:16:05 +0700","asset_updated_at":"2013/04/13 09:16:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/13 09:16:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14","asset_file_size":46501,"modified_at":"2013/04/13 09:16:09 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39369,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Indicator_white {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yun4.jpg","created_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e35\u0e48","asset_file_size":145722,"modified_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39360,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: