นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_low {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e0f\u0e2d\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01","asset_updated_at":"2014/05/21 11:08:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/21 11:08:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2014/05/21 11:08:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/21 11:08:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"low.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":576710,"visibility":2,"id":46733}
 • Ico64_cookchai7 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e225","asset_updated_at":"2014/05/21 09:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/21 09:43:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/21 10:04:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/21 10:04:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cookchai7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":9752,"visibility":2,"id":46732}
 • Ico64_cookchai5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e224","asset_updated_at":"2014/05/21 09:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/21 09:43:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/21 10:04:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/21 10:04:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cookchai5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":78108,"visibility":2,"id":46731}
 • Ico64_cookchai4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e223","asset_updated_at":"2014/05/21 09:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/21 09:43:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/21 10:03:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/21 10:03:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cookchai4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":230222,"visibility":2,"id":46730}
 • Ico64_cookchai3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e222","asset_updated_at":"2014/05/21 09:42:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/21 09:42:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/21 10:03:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/21 10:03:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cookchai3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":35399,"visibility":2,"id":46729}
 • Ico64_cookchai1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e221","asset_updated_at":"2014/05/21 09:42:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/21 09:42:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/21 10:03:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/21 10:03:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cookchai1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":82107,"visibility":2,"id":46728}
 • Ico64_sit4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e324","asset_updated_at":"2014/05/20 13:38:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/20 13:38:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/20 14:04:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/20 14:04:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sit4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":22060,"visibility":2,"id":46711}
 • Ico64_sit3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e323","asset_updated_at":"2014/05/20 13:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/20 13:38:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/20 14:04:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/20 14:04:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sit3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":47045,"visibility":2,"id":46710}
 • Ico64_sit2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e322","asset_updated_at":"2014/05/20 13:37:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/20 13:37:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/20 14:04:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/20 14:04:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sit2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":48728,"visibility":2,"id":46709}
 • Ico64_sit1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e321","asset_updated_at":"2014/05/20 13:37:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/20 13:37:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/20 14:03:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/20 14:03:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sit1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":21434,"visibility":2,"id":46708}
 • Ico64_glass {"media_folder_id":346,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","asset_updated_at":"2014/05/20 13:32:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/20 13:32:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/20 13:32:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/20 13:32:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"glass.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":30392,"visibility":2,"id":46707}
 • Ico64_nanyuan5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e195","asset_updated_at":"2014/05/19 09:12:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/19 09:12:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/19 09:12:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/19 09:12:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nanyuan5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":54970,"visibility":2,"id":46675}
 • Ico64_nanyuan4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e194","asset_updated_at":"2014/05/19 09:12:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/19 09:12:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/19 09:12:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/19 09:12:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nanyuan4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":172896,"visibility":2,"id":46674}
 • Ico64_nanyuan3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e193","asset_updated_at":"2014/05/19 09:11:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/19 09:11:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/19 09:11:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/19 09:11:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nanyuan3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":30564,"visibility":2,"id":46673}
 • Ico64_nanyuan2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e192","asset_updated_at":"2014/05/19 09:11:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/19 09:11:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/19 09:11:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/19 09:11:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nanyuan2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":36634,"visibility":2,"id":46672}
 • Ico64_nanyuan1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e191","asset_updated_at":"2014/05/19 09:10:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/19 09:10:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/19 09:11:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/19 09:11:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nanyuan1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":32169,"visibility":2,"id":46671}
 • Ico64_aec {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2014/05/14 14:54:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/14 14:54:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/14 15:04:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/14 15:04:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"AEC.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":376591,"visibility":2,"id":46632}
 • Ico64_bang2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e232","asset_updated_at":"2014/05/08 12:50:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/08 12:50:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/08 13:03:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/08 13:03:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bang2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":119741,"visibility":2,"id":46543}
 • Ico64_bang1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e231","asset_updated_at":"2014/05/08 12:50:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/08 12:50:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/08 13:03:53 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/08 13:03:53 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bang1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":125788,"visibility":2,"id":46542}
 • Ico64_korn4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e484","asset_updated_at":"2014/05/02 16:45:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/02 16:45:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/02 16:45:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/02 16:45:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"korn4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":193540,"visibility":2,"id":46475}
 • Ico64_korn3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e483","asset_updated_at":"2014/05/02 16:33:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/02 16:33:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/02 16:33:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/02 16:33:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"korn3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":76909,"visibility":2,"id":46474}
 • Ico64_korn2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e482","asset_updated_at":"2014/05/02 16:32:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/02 16:32:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/02 16:32:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/02 16:32:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"korn2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":41963,"visibility":2,"id":46473}
 • Ico64_korn1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e481","asset_updated_at":"2014/05/02 16:31:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/02 16:31:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/02 16:31:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/02 16:31:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"korn1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":42125,"visibility":2,"id":46472}
 • Ico64_art3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e076","asset_updated_at":"2014/05/02 16:21:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/02 16:21:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/02 16:21:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/02 16:21:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"art3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33595,"visibility":2,"id":46471}
 • Ico64_art2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e075","asset_updated_at":"2014/05/02 16:20:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/02 16:20:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/02 16:21:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/02 16:21:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"art2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":50592,"visibility":2,"id":46470}
 • Ico64_art {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e074","asset_updated_at":"2014/05/02 16:20:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/02 16:20:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/02 16:20:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/02 16:20:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"art.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":34228,"visibility":2,"id":46469}
 • Ico64_mango3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e073","asset_updated_at":"2014/05/01 10:09:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/01 10:09:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/01 10:10:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/01 10:10:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mango3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":7051,"visibility":2,"id":46438}
 • Ico64_mango2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e072","asset_updated_at":"2014/05/01 09:57:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/01 09:57:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/01 10:04:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/01 10:04:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mango2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":8371,"visibility":2,"id":46437}
 • Ico64_mango1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e071","asset_updated_at":"2014/05/01 09:57:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/01 09:57:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/01 10:04:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/01 10:04:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mango1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":8091,"visibility":2,"id":46436}
 • Ico64_noodle4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f4","asset_updated_at":"2014/04/28 11:06:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/28 11:06:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/28 11:06:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/28 11:06:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"noodle4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":51729,"visibility":2,"id":46350}
 • Ico64_noodle3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f3","asset_updated_at":"2014/04/28 11:05:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/28 11:05:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/28 11:05:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/28 11:05:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"noodle3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":28400,"visibility":2,"id":46349}
 • Ico64_noodle2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f2","asset_updated_at":"2014/04/28 11:05:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/28 11:05:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/28 11:05:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/28 11:05:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"noodle2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":807584,"visibility":2,"id":46348}
 • Ico64_noodle1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f1","asset_updated_at":"2014/04/28 11:04:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/28 11:04:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/28 11:05:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/28 11:05:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"noodle1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":56405,"visibility":2,"id":46347}
 • Ico64_sun5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e195","asset_updated_at":"2014/04/24 16:08:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/24 16:08:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/24 16:09:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/24 16:09:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sun5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55271,"visibility":2,"id":46279}
 • Ico64_sun4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e194","asset_updated_at":"2014/04/24 16:08:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/24 16:08:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/24 16:08:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/24 16:08:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sun4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55413,"visibility":2,"id":46278}
 • Ico64_sun3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e193","asset_updated_at":"2014/04/24 16:08:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/24 16:08:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/24 16:08:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/24 16:08:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sun3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":56463,"visibility":2,"id":46277}
ขนาดย่อ: