นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sk3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:59 +0700","id":22205,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"sk3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:39 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 11:52:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:39 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":104902}
 • Tiny_sk2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:59 +0700","id":22204,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"sk2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:39 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 11:51:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:39 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_file_size":107428}
 • Tiny_sk1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:59 +0700","id":22203,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"sk1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:39 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 11:50:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:39 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":111123}
 • Tiny_sk {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:59 +0700","id":22202,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"sk.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:38 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/04/11 11:49:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:38 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":56380}
 • Tiny_bio5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:33 +0700","id":22030,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"bio5.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:00:55 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/27 19:03:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:00:55 +0700","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c","asset_file_size":103570}
 • Tiny_bio4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:33 +0700","id":22029,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"bio4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:00:54 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/27 19:01:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:00:54 +0700","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c","asset_file_size":102147}
 • Tiny_bio3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:33 +0700","id":22028,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"bio3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:00:54 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/27 18:59:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:00:54 +0700","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c","asset_file_size":111870}
 • Tiny_bio2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:33 +0700","id":22027,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"bio2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:00:53 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/27 18:54:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:00:53 +0700","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c","asset_file_size":103970}
 • Tiny_bio1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:33 +0700","id":22026,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"bio1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:00:53 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/27 18:53:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:00:53 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":130045}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:27 +0700","id":22018,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/26 21:03:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:40:58 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u003C/p\u003E","asset_file_size":321024}
 • Tiny_brain2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:32 +0700","id":22017,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"brain2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:00:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/26 21:03:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:00:51 +0700","description":"brain","asset_file_size":16574}
 • Tiny_brain11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:32 +0700","id":22016,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"brain11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:00:50 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/26 20:59:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:00:50 +0700","description":"testbrain","asset_file_size":62014}
 • Tiny_kraf3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:09 +0700","id":21796,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"kraf3.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:57:34 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/14 22:27:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:57:34 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f","asset_file_size":48875}
 • Tiny_kraf2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:09 +0700","id":21795,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"kraf2.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:57:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/14 22:24:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:57:33 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f","asset_file_size":52724}
 • Tiny_kraf1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:09 +0700","id":21794,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"kraf1.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:57:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/14 22:22:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:57:33 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u003C/p\u003E","asset_file_size":43283}
 • Tiny_logofnr35year {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:39 +0700","id":21377,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"LogoFnr35year.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:52:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/03 22:18:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:36 +0700","description":"\u003Cp\u003E35\u0e1b\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","asset_file_size":37199}
 • Tiny_logofnr35y {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:39 +0700","id":21376,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"LogoFnr35y.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:52:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/03/03 22:13:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:36 +0700","description":"\u003Cp\u003E35\u0e1b\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","asset_file_size":37199}
 • Tiny_m44 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:29 +0700","id":21194,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"m44.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:50:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/23 13:39:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:50:42 +0700","description":"\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_file_size":75604}
 • Tiny_m3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:28 +0700","id":21193,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"m3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:50:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/23 13:37:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:50:41 +0700","description":"\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_file_size":114525}
 • Tiny_m2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:28 +0700","id":21192,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"m2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:50:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/23 13:36:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:50:41 +0700","description":"\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_file_size":77968}
 • Tiny_m1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:28 +0700","id":21191,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"m1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:50:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/23 13:36:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:50:40 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":99607}
 • Tiny_pd5-2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","id":21042,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"pd5-2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/17 23:08:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:27 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","asset_file_size":49074}
 • Tiny_4-1c {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","id":21041,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"4-1c.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/17 23:07:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:26 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","asset_file_size":12156}
 • Tiny_wisut {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","id":21040,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"wisut.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/17 21:33:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:26 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","asset_file_size":20178}
 • Tiny_pd6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","id":21039,"media_folder_id":780,"commentable":true,"asset_file_name":"pd6.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/17 21:33:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:25 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48","asset_file_size":119331}
ขนาดย่อ: