นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

Main > suwit.s

No folder found
  • Small_p1050904 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:40 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","created_at":"2012/05/10 13:46:40 +0700","asset_file_name":"P1050904.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34658,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":116390,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050872 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:19 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","created_at":"2012/05/10 13:46:19 +0700","asset_file_name":"P1050872.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34657,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":136911,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050864_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:00 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","created_at":"2012/05/10 13:46:00 +0700","asset_file_name":"P1050864_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34656,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":123000,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050856 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:45:41 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","created_at":"2012/05/10 13:45:41 +0700","asset_file_name":"P1050856.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34655,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":108601,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050807 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:44:24 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:48 +0700","created_at":"2012/05/10 13:44:24 +0700","asset_file_name":"P1050807.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34654,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":130607,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050805 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:44:05 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","created_at":"2012/05/10 13:44:05 +0700","asset_file_name":"P1050805.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34653,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":117573,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050799 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:48 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","created_at":"2012/05/10 13:43:48 +0700","asset_file_name":"P1050799.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34652,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":127575,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050793 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:28 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","created_at":"2012/05/10 13:43:28 +0700","asset_file_name":"P1050793.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34651,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":84397,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050792 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:07 +0700","updated_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","created_at":"2012/05/10 13:43:07 +0700","asset_file_name":"P1050792.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34650,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Auschwitz concentration camp","modified_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":109742,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: