นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1080381 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080381.JPG","created_at":"2013/06/02 09:45:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:45:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:45:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":101521,"modified_at":"2013/06/02 09:45:47 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40288,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1080374 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080374.JPG","created_at":"2013/06/02 09:44:56 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:44:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:45:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":131513,"modified_at":"2013/06/02 09:45:00 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40287,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1080373 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080373.JPG","created_at":"2013/06/02 09:44:07 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:44:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:44:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":118742,"modified_at":"2013/06/02 09:44:10 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40286,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1080368 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080368.JPG","created_at":"2013/06/02 09:43:27 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:43:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:43:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":94920,"modified_at":"2013/06/02 09:43:28 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40285,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1080367 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080367.JPG","created_at":"2013/06/02 09:42:51 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:42:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:42:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":124834,"modified_at":"2013/06/02 09:42:52 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40284,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1080366 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080366.JPG","created_at":"2013/06/02 09:42:10 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:42:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:42:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":74733,"modified_at":"2013/06/02 09:42:12 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40283,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1080362 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080362.JPG","created_at":"2013/06/02 09:41:42 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:41:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:41:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":89328,"modified_at":"2013/06/02 09:41:46 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40282,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1080364 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080364.JPG","created_at":"2013/06/02 09:41:11 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:41:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:41:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":111187,"modified_at":"2013/06/02 09:41:15 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40281,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1080365 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080365.JPG","created_at":"2013/06/02 09:40:21 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 09:40:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:40:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_file_size":105417,"modified_at":"2013/06/02 09:40:23 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40280,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: