นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mt_hutt_station {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mt_Hutt_station.JPG","created_at":"2013/06/01 15:14:51 +0700","asset_updated_at":"2013/06/01 15:14:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:14:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mt Hutt ","asset_file_size":71408,"modified_at":"2013/06/01 15:14:53 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40260,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_methven_station {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Methven_station.JPG","created_at":"2013/06/01 15:10:01 +0700","asset_updated_at":"2013/06/01 15:10:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:10:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1b Mt Hutt \u0e17\u0e35\u0e48 Methven ","asset_file_size":84417,"modified_at":"2013/06/01 15:10:03 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40259,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_first_aid {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"First_aid.JPG","created_at":"2013/06/01 15:07:53 +0700","asset_updated_at":"2013/06/01 15:07:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:07:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e1a\u0e19 Mt Hutt","asset_file_size":107325,"modified_at":"2013/06/01 15:07:54 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40258,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_canola_field {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Canola_field.JPG","created_at":"2013/06/01 15:05:07 +0700","asset_updated_at":"2013/06/01 15:05:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Canola Field","asset_file_size":70563,"modified_at":"2013/06/01 15:05:08 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40257,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1030387 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030387.JPG","created_at":"2012/05/19 14:43:46 +0700","asset_updated_at":"2012/05/19 14:43:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Louis Vuitton Building","asset_file_size":129673,"modified_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34814,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1030444 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030444.JPG","created_at":"2012/05/19 14:42:23 +0700","asset_updated_at":"2012/05/19 14:42:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","asset_file_size":127345,"modified_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34813,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1030415 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030415.JPG","created_at":"2012/05/19 14:41:04 +0700","asset_updated_at":"2012/05/19 14:41:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32 \u0e43\u0e19 Paris","asset_file_size":115879,"modified_at":"2012/05/19 15:01:14 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34812,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1030414 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030414.JPG","created_at":"2012/05/19 14:40:01 +0700","asset_updated_at":"2012/05/19 14:40:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ACADEMIE NATIONALE DE MUSIQUE","asset_file_size":120116,"modified_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34811,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1030345 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030345.JPG","created_at":"2012/05/19 14:37:40 +0700","asset_updated_at":"2012/05/19 14:37:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e0b\u0e19 (la Seine)","asset_file_size":90076,"modified_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34810,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: