นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

Main > suwit.s

No folder found
  • Small_p1030313 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e0b\u0e19 (la Seine)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:37:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34809,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:37:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030313.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:12 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:12 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":102992,"last_commented_at":null}
  • Small_p1030376 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e1f\u0e4c (Arc De Triomphe, Paris, France)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:35:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34808,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:35:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030376.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:12 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:12 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":110347,"last_commented_at":null}
  • Small_p1030361 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e1f\u0e4c (Arc De Triomphe, Paris, France)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:35:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34807,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:35:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030361.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:11 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:11 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121489,"last_commented_at":null}
  • Small_p1030357 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e1f\u0e4c (Arc De Triomphe, Paris, France)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:34:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34806,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:34:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030357.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:11 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:11 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121343,"last_commented_at":null}
  • Small_p1030347 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e1f\u0e4c (Arc De Triomphe, Paris, France)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:33:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34805,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:33:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030347.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:10 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:10 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121189,"last_commented_at":null}
  • Small_p1030437 {"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:32:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34804,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:32:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030437.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:10 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:10 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":125463,"last_commented_at":null}
  • Small_p1030431 {"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:31:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34803,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:31:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030431.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:09 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:09 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":125544,"last_commented_at":null}
  • Small_p1030885 {"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a \u0e0a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e42\u0e01\u0e25 (Paris CDG)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:31:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34802,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:31:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030885.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:08 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:08 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":99807,"last_commented_at":null}
  • Small_p1030511 {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34801,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/19 14:30:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1030511.JPG","updated_at":"2012/05/19 15:01:08 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:08 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":141188,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: