นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_ssa {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ssa.jpg","created_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","asset_updated_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"OCZ","asset_file_size":27129,"modified_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60358,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu.jpg","created_at":"2016/03/31 15:27:38 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 15:27:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1f\u0e1f","asset_file_size":83004,"modified_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57374,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_icon {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"icon.jpg","created_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","asset_updated_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"icon-window8","asset_file_size":25936,"modified_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56206,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_exce {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"exce.jpg","created_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","asset_updated_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"msexcel","asset_file_size":16233,"modified_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56113,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_excel {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"excel.png","created_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","asset_updated_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"excel","asset_file_size":27520,"modified_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56112,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_line-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line-1.jpg","created_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line-chrome1","asset_file_size":69236,"modified_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55810,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_line-0 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line-0.jpg","created_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line-chrome0","asset_file_size":47239,"modified_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55809,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_line-4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line-4.jpg","created_at":"2015/12/18 11:23:22 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line-chrome4","asset_file_size":49912,"modified_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55808,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_line-3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line-3.jpg","created_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line-chrome3","asset_file_size":18024,"modified_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55807,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_line-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line-2.jpg","created_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line-chrome2","asset_file_size":73230,"modified_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55806,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_582535_585149661500277_873058591_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"582535_585149661500277_873058591_n.jpg","created_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","asset_updated_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"emotionfacebook","asset_file_size":75164,"modified_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55176,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_youtube {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youtube.jpg","created_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","asset_updated_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"youtube","asset_file_size":41360,"modified_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54598,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_atm {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"atm.png","created_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","asset_updated_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"atm","asset_file_size":324218,"modified_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54559,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_45 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"45.jpg","created_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoaward","asset_file_size":142330,"modified_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54429,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_44 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"44.jpg","created_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoaward","asset_file_size":200518,"modified_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54428,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_43 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"43.jpg","created_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoaward","asset_file_size":118325,"modified_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54427,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_42 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42.jpg","created_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoaward","asset_file_size":179323,"modified_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54426,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_41 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"41.jpg","created_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"digital","asset_file_size":98374,"modified_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54425,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_d3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d3.jpg","created_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"digital","asset_file_size":157694,"modified_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54424,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_d2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d2.jpg","created_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"digital","asset_file_size":153998,"modified_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54423,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_d1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d1.jpg","created_at":"2015/08/18 09:25:57 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:25:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"digital","asset_file_size":200375,"modified_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54422,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_special {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"special.jpg","created_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoaward","asset_file_size":76412,"modified_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54420,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_55 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"55.jpg","created_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoaward","asset_file_size":93980,"modified_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54419,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","created_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoaward","asset_file_size":190909,"modified_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54418,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","created_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoaward","asset_file_size":57363,"modified_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","media_folder_id":1566,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54417,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: