นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_chulab2 {"media_folder_id":220,"description":"MAT90 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e19\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2014/03/06 02:37:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/06 02:37:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/06 02:37:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/06 02:37:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chulab2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":431807,"visibility":2,"id":45281}
 • Tiny_chulab1 {"media_folder_id":220,"description":"MAT90 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e19\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2014/03/06 02:37:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/06 02:37:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/06 02:37:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/06 02:37:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chulab1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":678965,"visibility":2,"id":45280}
 • Tiny_carjula1 {"media_folder_id":220,"description":"MAT90 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e19\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2014/03/06 02:35:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/06 02:35:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/06 02:35:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/06 02:35:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"carjula1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":720370,"visibility":2,"id":45279}
 • Tiny_chulamap {"media_folder_id":220,"description":"spare part MAT90","asset_updated_at":"2014/03/04 22:30:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/04 22:30:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/04 22:30:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/04 22:30:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chulamap.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52425,"visibility":2,"id":45258}
 • Tiny_chulab {"media_folder_id":220,"description":"spare part MAT90 ","asset_updated_at":"2014/03/04 22:30:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/04 22:30:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/04 22:30:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/04 22:30:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chulab.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":433027,"visibility":2,"id":45257}
 • Tiny_electric88 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f","asset_updated_at":"2014/03/03 18:47:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/03 18:47:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/03 19:03:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/03 19:03:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"electric88.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":498938,"visibility":2,"id":45228}
 • Tiny_electriccontrol {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f","asset_updated_at":"2014/03/03 18:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/03 18:46:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/03 19:03:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/03 19:03:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"electriccontrol.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":265327,"visibility":2,"id":45227}
 • Tiny_electric99 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f","asset_updated_at":"2014/03/03 18:43:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/03 18:43:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/03 19:03:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/03 19:03:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"electric99.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":608691,"visibility":2,"id":45226}
 • Tiny_volume {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Shakers","asset_updated_at":"2014/03/02 20:45:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/02 20:45:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/02 21:03:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/02 21:03:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"volume.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":398130,"visibility":2,"id":45224}
 • Tiny_thansformer {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Shakers","asset_updated_at":"2014/03/02 20:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/02 20:44:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/02 21:03:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/02 21:03:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"thansformer.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":421451,"visibility":2,"id":45223}
 • Tiny_speedvolume {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Shakers","asset_updated_at":"2014/03/02 20:44:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/02 20:44:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/02 21:03:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/02 21:03:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"speedvolume.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":434374,"visibility":2,"id":45222}
 • Tiny_traininguv1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/26 19:04:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/26 19:04:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/26 19:05:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/26 19:05:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TrainingUV1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":468196,"visibility":2,"id":45162}
 • Tiny_traininggcenvi1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/26 19:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/26 19:02:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/26 19:05:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/26 19:05:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TrainingGCenvi1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":435109,"visibility":2,"id":45161}
 • Tiny_traininggcchem {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/26 19:01:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/26 19:01:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/26 19:05:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/26 19:05:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TrainingGCchem.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":441060,"visibility":2,"id":45160}
 • Tiny_trainingfront1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/26 19:00:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/26 19:00:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/26 19:01:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/26 19:01:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Trainingfront1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":405979,"visibility":2,"id":45159}
 • Tiny_trainingenvi {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/26 19:00:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/26 19:00:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/26 19:00:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/26 19:00:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Trainingenvi.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":426944,"visibility":2,"id":45158}
 • Tiny_xrf55 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:22:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/24 19:22:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/24 19:22:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/24 19:22:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"xrf55.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":315478,"visibility":2,"id":45120}
 • Tiny_xrf44 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:21:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/24 19:21:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/24 19:21:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/24 19:21:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"xrf44.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":396030,"visibility":2,"id":45119}
 • Tiny_xrf33 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:21:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/24 19:21:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/24 19:21:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/24 19:21:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"xrf33.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":332061,"visibility":2,"id":45118}
 • Tiny_xrf22 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:20:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/24 19:20:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/24 19:20:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/24 19:20:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"xrf22.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":376620,"visibility":2,"id":45117}
 • Tiny_xrf11 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:18:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/24 19:18:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/24 19:18:53 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/24 19:18:53 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"xrf11.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":534477,"visibility":2,"id":45116}
 • Tiny_hplcscience {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21 HPLC \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/18 20:11:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/18 20:11:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/18 20:11:53 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/18 20:11:53 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"HPLCScience.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":419474,"visibility":2,"id":45068}
 • Tiny_hplcscienc1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21 HPLC \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/18 20:10:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/18 20:10:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/18 20:11:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/18 20:11:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"HPLCScienc1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":351046,"visibility":2,"id":45067}
 • Tiny_ricecooker7 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:51:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/17 19:51:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/17 20:03:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/17 20:03:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"RiceCooker7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":145970,"visibility":2,"id":45050}
 • Tiny_ricecooker6 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/17 19:51:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/17 19:51:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/17 20:03:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/17 20:03:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"RiceCooker6.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":404298,"visibility":2,"id":45049}
ขนาดย่อ: