นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_171260dark2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260dark2.JPG","created_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_file_size":207854,"modified_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61955,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260dark1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260dark1.JPG","created_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_file_size":222365,"modified_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61954,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260pharo6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260pharo6.JPG","created_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":165428,"modified_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61953,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260pharo5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260pharo5.JPG","created_at":"2017/12/17 16:20:40 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":173211,"modified_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61952,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260pharo4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260pharo4.JPG","created_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":160434,"modified_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61951,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260pharo3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260pharo3.JPG","created_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":161250,"modified_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61950,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260pharo2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260pharo2.JPG","created_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":166582,"modified_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61949,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260pharo1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260pharo1.JPG","created_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":184826,"modified_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61948,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_051260sigga13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga13.JPG","created_at":"2017/12/17 15:37:36 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 15:37:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":230422,"modified_at":"2017/12/17 15:37:42 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61947,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: