นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_241259water4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"241259water4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","created_at":"2016/12/24 11:20:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/24 11:20:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/24 11:20:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/24 11:20:43 +0700","id":59935,"asset_file_size":441115}
 • Ico64_241259water3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"241259water3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","created_at":"2016/12/24 11:20:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/24 11:20:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/24 11:20:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/24 11:20:14 +0700","id":59934,"asset_file_size":571360}
 • Ico64_241259water2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"241259water2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","created_at":"2016/12/24 11:19:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/24 11:19:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/24 11:19:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/24 11:19:46 +0700","id":59933,"asset_file_size":688752}
 • Ico64_241259water1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"241259water1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","created_at":"2016/12/24 11:19:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/24 11:19:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/24 11:19:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/24 11:19:22 +0700","id":59932,"asset_file_size":594664}
 • Ico64_221259good7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221259good7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","created_at":"2016/12/22 18:17:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/22 18:17:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/22 18:17:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/22 18:17:50 +0700","id":59921,"asset_file_size":161227}
 • Ico64_221259good6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221259good6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","created_at":"2016/12/22 18:17:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/22 18:17:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/22 18:17:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/22 18:17:24 +0700","id":59920,"asset_file_size":46887}
 • Ico64_221259good5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221259good5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","created_at":"2016/12/22 18:16:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/22 18:16:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/22 18:16:57 +0700","id":59919,"asset_file_size":144985}
 • Ico64_221259good3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221259good3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","created_at":"2016/12/22 18:16:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/22 18:16:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/22 18:16:35 +0700","id":59918,"asset_file_size":319953}
 • Ico64_221259good2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221259good2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","created_at":"2016/12/22 18:16:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/22 18:16:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/22 18:16:13 +0700","id":59917,"asset_file_size":411920}
 • Ico64_221259good1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221259good1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","created_at":"2016/12/22 18:15:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/22 18:15:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/22 18:15:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/22 18:15:51 +0700","id":59916,"asset_file_size":304707}
 • Ico64_181259thermal6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"181259thermal6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"thermal sensor","created_at":"2016/12/19 10:28:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:28:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/19 10:28:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/19 10:28:36 +0700","id":59885,"asset_file_size":173388}
 • Ico64_181259thermal4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"181259thermal4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"thermal sensor","created_at":"2016/12/19 10:27:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:27:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/19 10:27:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/19 10:27:58 +0700","id":59884,"asset_file_size":196026}
 • Ico64_181259thermal3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"181259thermal3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"thermal sensor","created_at":"2016/12/19 10:27:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:27:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/19 10:27:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/19 10:27:31 +0700","id":59883,"asset_file_size":186152}
 • Ico64_181259thermal2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"181259thermal2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"sensor \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","created_at":"2016/12/19 10:26:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:26:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/19 10:26:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/19 10:26:58 +0700","id":59882,"asset_file_size":199123}
 • Ico64_181259thermal1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"181259thermal1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"thermal conduct","created_at":"2016/12/19 10:25:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:25:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/19 10:26:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/19 10:26:01 +0700","id":59881,"asset_file_size":242172}
 • Ico64_071259morning3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"071259morning3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e14\u0e39\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","created_at":"2016/12/07 08:30:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/07 08:30:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/07 08:30:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/07 08:30:16 +0700","id":59832,"asset_file_size":170517}
 • Ico64_071259morning {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"071259morning.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e30\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2016/12/07 08:29:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/07 08:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/07 08:29:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/07 08:29:38 +0700","id":59831,"asset_file_size":313844}
 • Ico64_071259morning2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"071259morning2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e38\u0e49\u0e07\u0e14\u0e32\u0e14\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2016/12/07 08:28:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/07 08:28:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/07 08:31:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/07 08:31:05 +0700","id":59830,"asset_file_size":238941}
 • Ico64_061259ant2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061259ant2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07","created_at":"2016/12/06 16:17:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/06 16:17:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/06 16:17:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/06 16:17:47 +0700","id":59829,"asset_file_size":202956}
 • Ico64_061259ant1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061259ant1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07","created_at":"2016/12/06 16:17:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/06 16:17:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/06 16:17:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/06 16:17:24 +0700","id":59828,"asset_file_size":245376}
 • Ico64_061259ant {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061259ant.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07","created_at":"2016/12/06 16:16:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/06 16:16:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/06 16:16:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/06 16:16:57 +0700","id":59827,"asset_file_size":249146}
 • Ico64_051259notwork {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051259notwork.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e04","created_at":"2016/12/05 07:32:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/05 07:32:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/05 07:32:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/05 07:32:37 +0700","id":59820,"asset_file_size":338648}
 • Ico64_051259notsee1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051259notsee1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","created_at":"2016/12/05 07:31:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/05 07:31:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/05 07:32:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/05 07:32:00 +0700","id":59819,"asset_file_size":457630}
 • Ico64_261159telkom3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159telkom3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"save \u0e04\u0e48\u0e32","created_at":"2016/11/28 07:51:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:51:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/28 07:51:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/28 07:51:40 +0700","id":59794,"asset_file_size":173969}
 • Ico64_261159fine2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159fine2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"tune pro2","created_at":"2016/11/28 07:51:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:51:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/28 07:51:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/28 07:51:12 +0700","id":59793,"asset_file_size":201805}
 • Ico64_261159telkom2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159telkom2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e48","created_at":"2016/11/28 07:50:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:50:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/28 07:50:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/28 07:50:39 +0700","id":59792,"asset_file_size":196734}
 • Ico64_261159telkom1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159telkom1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e16\u0e35\u0e48\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21","created_at":"2016/11/28 07:49:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:49:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/28 07:49:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/28 07:49:47 +0700","id":59791,"asset_file_size":186791}
 • Ico64_261159fine1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159fine1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Manual tune","created_at":"2016/11/28 07:48:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:48:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/28 07:48:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/28 07:48:29 +0700","id":59790,"asset_file_size":137615}
 • Ico64_261159pro2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159pro2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Pro2 \u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21","created_at":"2016/11/28 07:47:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:47:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/28 07:47:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/28 07:47:31 +0700","id":59789,"asset_file_size":187838}
 • Ico64_261159password1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159password1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","created_at":"2016/11/28 07:46:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:46:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/28 07:46:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/28 07:46:48 +0700","id":59788,"asset_file_size":123633}
 • Ico64_261159shanghaibox1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159Shanghaibox1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","created_at":"2016/11/26 19:13:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 19:13:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 19:13:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 19:13:28 +0700","id":59780,"asset_file_size":237674}
 • Ico64_261159shanghaibox {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159Shanghaibox.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e25\u0e07\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e14 50%","created_at":"2016/11/26 19:12:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 19:12:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 19:12:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 19:12:35 +0700","id":59779,"asset_file_size":212588}
 • Ico64_261159shanghaifood {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159Shanghaifood.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/11/26 19:11:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 19:11:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 19:11:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 19:11:42 +0700","id":59778,"asset_file_size":274793}
 • Ico64_261159shanghaifood1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159Shanghaifood1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e14 50% \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e25\u0e07\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07","created_at":"2016/11/26 19:10:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 19:10:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 19:10:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 19:10:34 +0700","id":59777,"asset_file_size":260044}
 • Ico64_261159movie2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159movie2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","created_at":"2016/11/26 14:38:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 14:38:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 14:38:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 14:38:05 +0700","id":59776,"asset_file_size":178247}
 • Ico64_261159movie1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159movie1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","created_at":"2016/11/26 14:37:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 14:37:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 14:37:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 14:37:37 +0700","id":59775,"asset_file_size":216162}
ขนาดย่อ: