นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_280160flog1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e1a\u0e39\u0e14\u0e32\u0e1a\u0e35","asset_updated_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"280160flog1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":276671,"visibility":2,"id":60156}
 • Tiny_220160tired {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220160tired.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":266233,"visibility":2,"id":60100}
 • Tiny_220159mppc5 {"media_folder_id":220,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220159mppc5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":180859,"visibility":2,"id":60099}
 • Tiny_220159mppc4 {"media_folder_id":220,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220159mppc4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":150214,"visibility":2,"id":60098}
 • Tiny_220159mppc3 {"media_folder_id":220,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220159mppc3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":120592,"visibility":2,"id":60097}
 • Tiny_220159mppc2 {"media_folder_id":220,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220159mppc2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":224107,"visibility":2,"id":60096}
 • Tiny_220159mppc1 {"media_folder_id":220,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220159mppc1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":254565,"visibility":2,"id":60095}
 • Tiny_080160micro21 {"media_folder_id":220,"description":"wireless network","asset_updated_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"080160micro21.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":178168,"visibility":2,"id":59985}
 • Tiny_080160micro3 {"media_folder_id":220,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"080160micro3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":178168,"visibility":2,"id":59984}
 • Tiny_080160micro1 {"media_folder_id":220,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"080160micro1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":204198,"visibility":2,"id":59983}
 • Tiny_080160flood3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","asset_updated_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"080160flood3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":111209,"visibility":2,"id":59980}
 • Tiny_080160flood2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"080160flood2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":116133,"visibility":2,"id":59979}
 • Tiny_080160flood1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"080160flood1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":292372,"visibility":2,"id":59978}
 • Tiny_020160bd9 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1d\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"020160bd9.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":292628,"visibility":2,"id":59960}
 • Tiny_020160bd2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"020160bd2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":290283,"visibility":2,"id":59959}
 • Tiny_020160bd1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"020160bd1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":202262,"visibility":2,"id":59958}
 • Tiny_241259water4 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2016/12/24 11:20:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/24 11:20:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/24 11:20:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/24 11:20:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"241259water4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":441115,"visibility":2,"id":59935}
 • Tiny_241259water3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2016/12/24 11:20:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/24 11:20:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/24 11:20:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/24 11:20:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"241259water3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":571360,"visibility":2,"id":59934}
 • Tiny_241259water2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2016/12/24 11:19:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/24 11:19:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/24 11:19:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/24 11:19:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"241259water2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":688752,"visibility":2,"id":59933}
 • Tiny_241259water1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2016/12/24 11:19:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/24 11:19:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/24 11:19:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/24 11:19:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"241259water1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":594664,"visibility":2,"id":59932}
 • Tiny_221259good7 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:17:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/22 18:17:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/22 18:17:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/22 18:17:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"221259good7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":161227,"visibility":2,"id":59921}
 • Tiny_221259good6 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:17:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/22 18:17:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/22 18:17:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/22 18:17:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"221259good6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":46887,"visibility":2,"id":59920}
 • Tiny_221259good5 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/22 18:16:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/22 18:16:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/22 18:16:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"221259good5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":144985,"visibility":2,"id":59919}
 • Tiny_221259good3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/22 18:16:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/22 18:16:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/22 18:16:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"221259good3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":319953,"visibility":2,"id":59918}
 • Tiny_221259good2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/22 18:16:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/22 18:16:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/22 18:16:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"221259good2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":411920,"visibility":2,"id":59917}
ขนาดย่อ: