นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_101158air1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2015/11/12 20:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/12 20:01:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/12 20:01:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/12 20:01:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101158air1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":544028,"visibility":2,"id":55459}
  • Small_101158uvspectro4 {"media_folder_id":220,"description":"UV spectro","asset_updated_at":"2015/11/10 21:38:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/10 21:38:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/10 21:38:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/10 21:38:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101158UVspectro4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":360177,"visibility":2,"id":55437}
  • Small_101158uvspectro3 {"media_folder_id":220,"description":"UV spectro","asset_updated_at":"2015/11/10 21:37:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/10 21:37:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/10 21:37:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/10 21:37:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101158UVspectro3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":298734,"visibility":2,"id":55436}
  • Small_101158uvspectro2 {"media_folder_id":220,"description":"UV spectro","asset_updated_at":"2015/11/10 21:36:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/10 21:36:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/10 21:36:53 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/10 21:36:53 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101158UVspectro2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":310186,"visibility":2,"id":55435}
  • Small_101158uvspectro1 {"media_folder_id":220,"description":"UV spectro","asset_updated_at":"2015/11/10 21:36:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/10 21:36:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/10 21:36:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/10 21:36:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101158UVspectro1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":325079,"visibility":2,"id":55434}
  • Small_081158sp4 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01\u0e44\u0e17\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e27\u0e14\u0e40\u0e01\u0e25\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2015/11/08 19:14:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/08 19:14:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/08 19:14:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/08 19:14:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"081158SP4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":335781,"visibility":2,"id":55428}
  • Small_081158sp3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01\u0e44\u0e17\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e27\u0e14\u0e40\u0e01\u0e25\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2015/11/08 19:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/08 19:13:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/08 19:13:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/08 19:13:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"081158SP3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":277373,"visibility":2,"id":55427}
  • Small_011158sp1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01\u0e44\u0e17\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e27\u0e14\u0e40\u0e01\u0e25\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2015/11/08 19:13:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/08 19:13:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/08 19:13:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/08 19:13:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"011158SP1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":358009,"visibility":2,"id":55426}
  • Small_011158sp {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01\u0e44\u0e17\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e27\u0e14\u0e40\u0e01\u0e25\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2015/11/08 19:12:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/11/08 19:12:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/11/08 19:12:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/11/08 19:12:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"011158SP.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":260750,"visibility":2,"id":55425}
ขนาดย่อ: