นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทีมกีฬาลีลาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

31 มีนาคม 2559
Ico48
แผนงาน LEAN สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนผลงาน LEAN สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ทรงประสิทธิภาพ โดยใช้ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ให้น้อยลง แต่ให้ผู้รับบริการได้รับคุณค่ามากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาด เน้นการทำงานด้วยพื้นฐานของ LEAN Thinking ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1703
เมื่อ: 31 มีนาคม 2559 10:12
06 พฤศจิกายน 2558
Ico48
เหลียวหลังแลหน้า KM ม.อ. สืบเนื่องจาก Comment ของกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
ใน HR Knowledge Volution & Research
โดย Kommiracle
เหลียวหลังแลหน้าKMม.อ. จาก Comment ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ในประเด็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินว่ากิจกรรม KM ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยทำ จริงๆแล้วไม่ใช่ KM โดยคณะกรรมการผู้ทำการประเมินได้ให้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1355
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2558 12:55
28 กรกฎาคม 2558
Ico48
เส้นทางการขอทุนสำหรับนักวิจัย
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
. . ดาวน์โหลดเอกสาร>> เส้นทางการขอทุนสำหรับนักวิจัย
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1541
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 09:52
30 กรกฎาคม 2557
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพมพ์"
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" และเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาไทยในตำรา/หนังสือ สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง LRC 1 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1706
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2557 11:44
07 กรกฎาคม 2557
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
งานพัฒนาและฝึกอบม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 โดยในปีนี้ มีรูปแบบการจัดเป็น 2 Parallel คือ 1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ จัดให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1667
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2557 23:46
17 ตุลาคม 2556
Ico48
กีฬาประเพณี/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ.-ม.มหิดล
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
ลูกพระบิดา ม.อ. - ม.มหิดล ปณิธานเดียวกัน สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์" กระผมได้มีโอกาสเข้าไปในงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารจากมหาวิท...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2017
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2556 22:06
26 กันยายน 2556
Ico48
ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 5
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
ความคืบหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย.2556) ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดให้มีโครงการความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2496
เมื่อ: 26 กันยายน 2556 10:14
23 สิงหาคม 2556
Ico48
แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย)
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
แบบฟอร์ม สสส. ประกอบการเบิกจ่ายงบโครงการ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ v >> Click ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ แบบฟอร์มเบิกจ่ายโครงการ สสส. <<< ใน File แบบฟอร์มประกอบด้วย แบบ งน.1 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสาร) แบบ งน.5 ใบยืมเงินทดรองจ่าย และ แบบ งน.6 ใบคืนเงิน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 14911
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2556 14:22
31 กรกฎาคม 2556
Ico48
กำหนดการ "Note Taker” คุณลิขิต ผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
กำหนดการ “Note Taker” คุณลิขิต ผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมต อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 9-10 กันยายน 2556 วันแรก : ทักษะพื้นฐานการเป็นคุณลิขิต 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 08.30-09.30 น. ทำความรู้จักกันและตั้งเป้าหมายร่วมกัน 09.30-10.30 ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1869
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2556 14:29
05 กรกฎาคม 2556
Ico48
แจ้งตอบรับ ผู้เข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจเรื่องประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1,2)
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการ "ทำความเข้าใจเรื่องการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2"ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินสมรรถนะ ของคณะ/หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดดังนี้ - รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติก...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2119
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2556 14:52
26 เมษายน 2556
Ico48
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24_พฤษภาคม 2556 โดยการปฐมนิเทศในวันแรก (22_พฤษภาคม)_จะจัดขึ้น ณห้องประชุม 210_สำนักงานอธิการบดี และในวันที่ 23-24_พฤษภาคม จะจัดกิจกรรม ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนคร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2622
เมื่อ: 26 เมษายน 2556 10:45
06 มีนาคม 2556
Ico48
แจ้งตอบรับโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 2
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
* รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการสอนงาน” รุ่นที่ 2 วันที่ 15มีนาคม 2556 ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ * คณะ/หน่วยงาน ชื่อ-สกุล คณะวิศวรรมศาสตร์ 1. นางจันทราวดี ลิ่มสกุล 2. นางกิตติยาภรณ์ สินศุภเศวต สำนักวิทยบริการ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1928
เมื่อ: 06 มีนาคม 2556 10:27
Ico48
แจ้งตอบรับโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 1
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
* รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการสอนงาน” รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ * คณะ/หน่วยงาน ชื่อ-สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. นางเฉลียว ภู่ดอก 2. นางสาวขวัญฤดี คล้ายแก้ว คณะ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1732
เมื่อ: 06 มีนาคม 2556 10:27
18 กันยายน 2555
Ico48
แนะนำกีฬาลีลาศและประโยชน์จากการลีลาศ
ใน Songklanagarind DanceSport United
โดย Kommiracle
ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร หากท่านรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันของท่านค่อนข้างจะน่าเบื่อ เคร่งเครียด ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าที่ควร หรือแม้กระทั่งหากท่านอยากออกกำลังกายหรือหาอะไรทำสักอย่าง แต่ยังหาไม่เจอว่าสิ่งใดจะตอบสนองความต้องการของท่านได้ผมขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับกิจกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้งกีฬ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4773
เมื่อ: 18 กันยายน 2555 11:03
06 กันยายน 2555
Ico48
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร เดือนตุลาคม 2555
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มีโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยโครงการต่างๆกำลังจะมีการอนุมัติในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 โดยโครงการฝึกอบรมผู้บริหารที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2555 ค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2180
เมื่อ: 06 กันยายน 2555 11:58