นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: งบประมาณ

Ico48
แดง
Member Since: 14 October 2007 09:57
Last Login: 11 September 2013 17:00
Ico48
Monly
Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Member Since: 29 November 2007 10:35
Last Login: 15 October 2019 14:39
Ico48
ฮ.นกฮูกตาโต
รับราชการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 02 December 2007 12:41
Last Login: 15 September 2011 09:52
Ico48
อนงค์
รับราชการ
งานการเจ้าหน้าที่ มอ.ปัตตานี
Member Since: 18 December 2007 16:05
Last Login: 18 August 2016 14:04
Ico48
อ้อยควั่น
Member Since: 20 December 2007 14:12
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
TheMe
มนุษย์
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 07 December 2007 16:29
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
กัลยรัตน์
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 26 Febuary 2008 09:46
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
แมวเหมียว
Member Since: 17 October 2008 13:36
Last Login: 20 October 2008 14:16
Ico48
เทียนศิริ ทวีผลทรัพย์
Member Since: 20 April 2009 14:34
Last Login: 02 March 2013 21:24
Ico48
passion_box
งานนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 June 2012 14:44
Last Login: 01 June 2012 16:01