นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

Ico48
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
รับราชการ งานธรุการ กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 12:34
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2555 12:03