นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: พัฒนาบุคลากร

Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 30 March 2021 08:59
Ico48
นงเยาว์
Member Since: 13 October 2007 10:29
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
อาเกา
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 15 November 2007 12:41
Last Login: 06 November 2020 11:30
Ico48
กระต่ายน้อย
รับราชการ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อนงค์
รับราชการ
งานการเจ้าหน้าที่ มอ.ปัตตานี
Member Since: 18 December 2007 16:05
Last Login: 18 August 2016 14:04
Ico48
มยุรี
รับราชการ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 28 January 2013 09:08
Ico48
ส้มเช้ง
Member Since: 25 August 2008 21:02
Last Login: 25 August 2008 21:02
Ico48
Ann-Net
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 08 March 2008 14:18
Last Login: 27 Febuary 2013 12:33
Ico48
Dean Moolsub
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 20 June 2015 10:35
Last Login: 16 March 2019 11:06