นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิทยาเขตปัตตานี

Ico48
sunkrub
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:04
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2558 12:34
Ico48
sunaree suwanro
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:22
Ico48
ยุวดี ยุวดี ฮ่อสกุล
รับราชการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:01
Ico48
ณัฐพร อิ่มอุไร
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 04 เมษายน 2551 10:37
Ico48
จารึก จารึก สิมะประเสริฐ
รับราฃการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:08
Ico48
Nitchaya
พนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 12:49
Ico48
ไก่ใหญ่
รับราชการ
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
แก่จัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:55
Ico48
สุวคนธ์
รับราชการ
คณะศึกษาศาสตร์ มอ. วข.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 17:14
Ico48
สมจิตร์ แก้วมณี
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 14:25
Ico48
ดุสดี
รับราชการ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เล็กกัลยา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2555 01:25
Ico48
NMG+
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Paranee
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 13:38
Ico48
บ๊วยเค็ม
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 13:39
Ico48
จวน จันทนนท์
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:20
Ico48
fit.com
รับราชการ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:09
Ico48
anat.com
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 15:25
Ico48
dom.com
รับราชการ
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:13
Ico48
นาย วิญญู โอชโร
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:00