นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิทยาเขตปัตตานี

Ico48
sunkrub
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Member Since: 17 December 2007 13:04
Last Login: 23 August 2015 12:34
Ico48
sunaree suwanro
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Member Since: 17 December 2007 13:27
Last Login: 17 December 2007 14:22
Ico48
ยุวดี ยุวดี ฮ่อสกุล
รับราชการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:27
Last Login: 17 December 2007 14:01
Ico48
ณัฐพร อิ่มอุไร
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Member Since: 17 December 2007 13:27
Last Login: 04 April 2008 10:37
Ico48
จารึก จารึก สิมะประเสริฐ
รับราฃการ
Member Since: 17 December 2007 13:38
Last Login: 17 December 2007 14:08
Ico48
Nitchaya
พนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 18 December 2007 12:49
Ico48
ไก่ใหญ่
รับราชการ
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
แก่จัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 17 December 2007 14:55
Ico48
สุวคนธ์
รับราชการ
คณะศึกษาศาสตร์ มอ. วข.ปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 21 December 2007 17:14
Ico48
สมจิตร์ แก้วมณี
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 18 December 2007 14:25
Ico48
ดุสดี
รับราชการ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:29
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เล็กกัลยา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 December 2007 13:29
Last Login: 14 March 2012 01:25
Ico48
NMG+
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:29
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
Paranee
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Member Since: 17 December 2007 13:29
Last Login: 17 December 2007 13:38
Ico48
บ๊วยเค็ม
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 December 2007 13:30
Last Login: 17 December 2007 13:39
Ico48
จวน จันทนนท์
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:30
Last Login: 17 December 2007 14:20
Ico48
fit.com
รับราชการ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:31
Last Login: 17 December 2007 14:09
Ico48
anat.com
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:31
Last Login: 17 December 2007 15:25
Ico48
dom.com
รับราชการ
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Member Since: 17 December 2007 13:31
Last Login: 17 December 2007 14:13
Ico48
นาย วิญญู โอชโร
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:27
Last Login: 17 December 2007 14:00