นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิทยาเขตหาดใหญ่

Ico48
น้องยามฯ
Member Since: 08 October 2007 15:20
Last Login: 01 May 2014 12:52
Ico48
อรัญญา
Member Since: 09 October 2007 16:09
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
กุศล แจ่มประเสริฐ
Member Since: 29 November 2007 13:37
Last Login: 12 September 2011 11:10
Ico48
สุระพงศ์ สายบุญ
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 14 December 2007 13:53
Last Login: 26 June 2013 22:15
Ico48
ดอกหญ้า
Member Since: 19 November 2007 11:19
Last Login: 25 October 2012 14:29
Ico48
บุ๋มบิ๋ม
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
จอมยุทธ คุณธรรม
Member Since: 27 March 2008 13:46
Last Login: 27 March 2008 15:33
Ico48
heartbeat
รับราชการ
Member Since: 27 March 2008 13:46
Last Login: 01 June 2012 15:45
Ico48
Jamjuree
รับราชการ
งานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 28 November 2007 09:39
Last Login: 18 January 2013 17:35
Ico48
โอเลี้ยง
Member Since: 10 Febuary 2010 12:31
Last Login: 19 August 2011 14:40