นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
Ico64
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
Ico256
Username:aporn.o
User ID:162
First name:อาภรณ์
Last name:อุ่นธวัชนัดดา
Screen name:eed
Career:รับราชการ งานธรุการ กองกิจการนักศึกษา
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Street:กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:22 October 2007 12:34
Edited at:17 October 2011 09:41
Last login at:04 August 2011 13:56
Tags:กองกิจการนักศึกษา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ผลงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Read:8949
About Me

  ประวัติ

 ชื่อ             นางอาภรณ์      อุ่นธวัชนัดดา

ประวัติการศึกษา     ปริญญาตรี  ศ.ศ.บ. (วิชาเอกศิลปศาสตร์)  วิทยาลัยครู   สงขลา    

ปริญญาโท   กศ..(วิชาเอกการบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยทักษิณตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ระดับพิเศษ ตำแหน่งบริหาร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการที่ทำงาน      กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       โทร. 074 – 282206  , 08-4312  1824/080-8730238   E – mail   aporn.o@psu.ac.th                               

                        ประสบการณ์ผลงานทางวิชาการ(งานวิจัย)ดังนี้

           1.อาภรณ์   อุ่นธวัชนัดดา.2543 .ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ปี 2543. สงขลา2.อาภรณ์   อุ่นธวัชนัดดา.2543.  ปัญหาการใช้เงินกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลางหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ปีการศึกษา  2543.สงขลา 3.อาภรณ์   อุ่นธวัชนัดดา.2545.ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    ปีการศึกษา 2545 4.อาภรณ์   อุ่นธวัชนัดดา.2545. อาจารย์นิเทศและ คณะกรรมการสอบสาระนิพนธ์ นักศึกษาบัณฑิต   กองทุนหมู่บ้านและชุมชน  ปีการศึกษา  2545 5.อาภรณ์   อุ่นธวัชนัดดา.2546.อาจารย์นิเทศโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนกลุ่มสถานบันภาคใต้6.อาภรณ์   อุ่นธวัชนัดดา.2547.อาจารย์นิเทศโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนกลุ่มสถานบันภาคใต้  อาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดา .2548 .อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน ปี 2548 ประสบการณ์ผลงานวิชาการร่วมกับผู้อื่น7.สุกรี   เมฆทันต์  อัมพร อรุณศรีและอาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดา.2546.ประเมินผลโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมกลุ่มสถานบันภาคใต้ ปีการศึกษา 2546.สงขลา8.อัมพร  อรุณศรีและอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา.2546.ประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา2546 2547 2550.สงขลา. 9. อาภรณ์   อุ่นธวัชนัดดาและอัมพร  อรุณศรี .2548. ผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548.สงขลา (เผยแพร่ในวารสารสงขลานครินทร์ ปีที่ 14ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.2551)10.อัมพร   อรุณศรีและอาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดา 2551. คุณลักษณะและความต้องการพัฒนานักศึกษาตามทัศนะของอาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                 ที่ปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน / ภายนอก พิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 7 8     

                 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 7 8 บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร

             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 7-8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลศรีวิชัย

             

   วิทยากร เรื่องการเขียนผลงานและการทำผลงานทางวิชาการ การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ