นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Users

Ico48
Ikkyu
กองแผนงาน
Member Since: 26 October 2007 14:23
Last Login: 14 July 2020 09:58
Ico48
พรพนา
Member Since: 26 October 2007 10:46
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ฉวีวรรณ
รับราชการ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:36
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ระเบียบ ลือขจร
รับราชการ
ส่วนราชการ
Member Since: 26 October 2007 10:36
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
พาชื่น
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ตุ๊ก
ลูกจ้างส่วนราชการ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ละม้าย
รับราชการ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 25 June 2014 10:29
Ico48
อริสา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 12 September 2011 15:56
Ico48
นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
ลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
yaya
พนักงานของรัฐ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 20 Febuary 2013 15:17
Ico48
สวลี
ลูกจ้างส่วนราชการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
นทีกานต์
รับราชการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
มยุรี
รับราชการ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 28 January 2013 09:08
Ico48
นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
จีราณี
พนักงานเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:34
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สุธรรม
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 09:46
Last Login: 28 May 2012 11:18
Ico48
Sansareeya
Member Since: 26 October 2007 09:33
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
พี่น้อง
ข้าราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 25 October 2007 13:49
Last Login: 28 May 2015 08:48
Ico48
p a m a d a
Member Since: 25 October 2007 10:29
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
nongnu
Member Since: 24 October 2007 15:18
Last Login: 01 June 2011 18:30